PORTELL s. XIII (1201-1212)                                                                                www.portell.tk


 
  Cartes de poblament i delimitacions de territoris:  1201-1232   1233-1242   1243-1300

 

[NOTA IMPORTANT: Quan llegim documents antics, cal tenir en copte com estan datats, perquè no serà lo mateix que siguen “1200 anys de la Era” que “1200 A.D. o Annus Dominus”. El primer calendari citat correspon a l’Era Hispànica i el segon a l’Era Cristiana. Entre un i altre hi ha una diferència de 38 anys, per tant, quan trobem una data referida a “la Era”, s’ha de convertir al calendari actual restant-li 38 anys, per tant si, per exemple, tenim una data (que segurament anirà en números romans) corresponent a 1277 de la Era Hispànica, li restarem 38 i així sabrem l’any corresponent a l’Era Cristiana, o sigue, la nostra. En aquest cas, l’any del document serà el 1239 (perquè 1277-38 = 1239)]

 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 

principis del s.XIII

Barceló, parlant de la llengua que es parlava abans de la conquesta:

<<Ens detindrem un moment al segle XIII. Actualment hi ha una teoria en contra del que s'havia anat dient, és a dir: com que tots els musulmans parlaven romanç, és normal que als segles XII-XIII els sarraïns castellans parlassen romanç, és normal que els aragonesos, els valencians o els andalusos parlassen romanç. Corriente, en estudiar al 1977 el dialecte que parlaven els àrabs a la Península, va proposar que, a causa d'un fenòmen intern de la cultura arabigoislàmica, es va produir un canvi del bilingüisme dels primers segles cap a un monolingüisme al XIII. Burns ha escrit que aquesta és una opinió personal sense cap estudi ni documentació que la fonamente. Jo, per la meua banda, només referint-me a la situació del País Valencià, he defensat i he demostrat, amb la informació documental que tenim a l'abast, que al XIII i abans els àrabs de la nostra terra només parlaven àrab, amb la seua disglòssia interna (que per altra part és normal i actualment continua donant-se ligual) amb una llengua estandaritzada per a la cultura i la literatura i una altra no escrita per a la conversa diària. N'he fet una investigació de  totes les dades i evidentment eren monolingües de la seua llengua àrab. [...]

Que (la comunitat morisca) únicament parlava l'àrab és molt evident; qualsevol que treballe amb documentació del segle XIII troba constantment referències que s'ha fet una carta amb lletra morisca, o en morisc (el morisc ací és sempre un adjectiu referit a la llengua àrab) o en arabesc. I això fa pensar que efectivament la població (tota la població) parlava només àrab. [...] En tinc uns indicis documentals, però no puc demostrar-ho estadísticament. [...] Des del XIII fins a l'expulsió, els àrabs només van usar en la seua comunitat una llengua: l'àrab. Ana Labarta també ha arribat a la mateixa conclusió, emprant documentació exclusivamet inquisitorial. I Joan Fuster, Dolors Bramon, Tulio Halperin Donghi, Antoni Ferrando i tants d'altres.>> (pàg.49-50)

I continua parlant sobre vocabulari que el musulmà utilitza prenent-lo del català, castellà i aragonès:

<<Del segle XIII ens ha arribat molt poqueta documentació en àrab; més àmplia és la del XIV, del XV en tenim més i al XVI-XVII és amplissima (més de 100 documents). Si, com alguns suposen, hi hagués hagut una població bilingüe, el que eixiria d'aquesta documentació seria lèxic propi dels romanços que parlaven els sarraïns, a més de la sintaxi i la morfologia d'ambues llengües. La primera sorpresa és que no hi ha sintaxi ni morfologia romànica; tampoc no hi ha moltes paraules d'etimologia llatina que puguem trobar en glossaris o en documentació anterior a la conquesta. [...]

De noms anteriors al segle XIII, trobem els dels mesos, que són com els de la resta peninsular i la resta dels països àrabs que continuen utilitzant aquest calendari: 'yanair', 'fabrair' (o 'fabri'), 'mars', 'abril' (o 'abri'), maiu, iuniu, uliul (en lloc de 'iuliu' que és el normal), 'aguxt', 'sutinbar', 'uctubar', 'nuwambar', 'disambar'. No hi ha cap problema; són paraules que els àrabs havien pres del llatí a l'Orient, pel contacte amb terres que havien estat llatinitzades, i que ja eren dins de la cultura àrab quan van entrar ací. De la mateixa manera que ja hi eren: 'forn', 'panís', 'polla', 'cerro' (tipus de seda), 'estopa'; i a més a més trobem el nom casolà 'calça', 'sabates', 'sogre' i 'tabla' (taula de canvis). Son paraules que hem de considerar aràbigues. [...]

Trobem també paraules catalanes (o castellanes) utilitzades pels sarraïns en els seus documents i que podem agrupar-les, atenent al camp semàntic, en: I.- Insitucions civils, II.- Istitucions eclesiàstiques, III.- Vocabulari administratiu i econòmic. [fa una llarga llista, consultar]>>

[BARCELÓ, Carme (2011): Àrab i català: contactes i contrastos. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. València/Barcelona, 2011. books.google.es


s.XIII Aquest és el segle de la conquesta cristiana i el repartiment del territori. Ací trobareu un llistat d'algunes de les CARTES-POBLA
s.XIII En la web de Catí catimenu.com trobem un llibre escanejat. Diu coses interessants i ens cita:

<<Els orígens del poble de Catí es remunten a la dominació musulmana sempre depenent del castell de Morella. Abans de ser conquerit pels cristians, el castell de Morella era un dels que posseïa el musulmà Zeyt-Abuceyt i del que depenien territoris de nombrosos termes que en el futur originaren els pobles de Morella, Bel, Ballestar, Boixar, Catí, Cinctorres, Castellfort, Coratxar, Castell de Cabres, Fredes, Herbers, Forcall, La Pobla de Benifassà, La Mata, Olocau del Rei, Ortells, Palanques, Portell, Todolella, Saranyana, Vallibona, Villores, Xiva i Zorita. Posteriorment, en 1303, també s'inclourà al castell de Morella el terme de Vilafranca. Tenia límits en la part d'Aragó amb els castells de Mont-roig, Castellot i Cantavella, i en la part de València, amb els de Cervera, Culla i Ares.>> [full 7]

[CARBÓ MIRALLES, Joaquim: Origen i Història del poble de Catí.] issuu.com


s.XIII

En el llibre "Maestrazgo, laberinto de silencio", es fa un bon repàs a la història de les nostres terres, i Carlos Laliena, a més de donar-no una visió de com degueren ser aquells anys en aquestes terres frontereres, que podeu consultar en l'apartat dedicat al segle XII, s'endinsa analitzant els canvis que tenen lloc en el segle XIII:

<<Durante el siglo XIII se produjo en el Maestrazgo un crecimiento demográfico notable, que se tradujo en una intensificación del aprovechamiento agrario. Las roturaciones afectaron a zonas cada vez más lejanas de los lugares y pueblos, en las laderas montañosas. La fragmentación de los terrazgos imponía largos desplazamientos a los campesinos o, como alternativa, el establecimiento de hábitats temporales vinculados a las explotaciones. Estos caseríos se consolidaron progresivamente, con una fisonomía muy diferente a las localidades creadas antes de 1200. Con el nombre de "mas" o "masada" se formó una constelación de asentamientos dispersos que se distribuía alrededor de los hábitats agrupados. En ocasiones, algunos de estos mases se hallaban próximos entre sí y originaban una especie de aldeas semidispersas, que carecían de rasgos identificados para las villas [com la nostra Albareda], pero la mayoría de ellos se esparcían por todo el término. Este fenómeno, relacionado con la fase más avanzada de la expansión agraria responde, pues, a una adaptación al medio geográfico de montaña ibérica y su combinación armónica con el poblamiento agrupado constituye uno de los aspectos más originales de la región.>>

[LALIENA, Carlos. Maestrazgo, laberinto de silencio. Capítulo: Historia medieval. pàg. 55-56. Parque Cultural del Maestrazgo. Plan de Dinamización Turística del Maestrazgo. Teruel. 2003]


s.XIII

En el llibre "Maestrazgo, laberinto de silencio", a més de fer un bon repàs a aquells anys de transició entre la dominació àrab i la cristiana, Carlos Laliena ens parla de les concessions de franquícies i el desenvolupament de les comunitats camperoles:

<<El factor más interesante de la evolución de las relaciones entre los 'freiles' y los campesinos fue, sin duda, el desarrollo de las instituciones de autogobierno locales. La impresión que producen los textos es que las comunidades rurales de esta zona disfrutaban desde principios del siglo XIII de una amplia capacidad para generar sus propias autoridades que, en el Maestrazgo, adoptaron las designaciones de "justicia" (para el juez), "jurados" (para los representantes de la comunidad) y "consejeros" (el grupo de notables entre los que se reclutaban los oficiales del concejo). No obstante, la definitiva cristalización de los mecanismos de elección de los cargos públicos no se produjo hasta los años 1250-1270 (tal vez con la excepción de Aliaga, donde estaban reconocidos oficialmente desde 1216), vencida la resistencia opuesta por los dirigentes de las Órdenes. Las fórmulas, en cualquier caso, fueron siempre cooptativas: los jurados y consejeros salientes elegían a los entrantes, con relevos efectuados en periodos anuales. Los señores se reservaban algunas prerrogativas, como aprobar los nombramientos o seleccionar a los jurados entre los consejeros, pero, en general, se puede considerar que las comunidades lograron una clara personalidad jurídica y una elevada autonomía en la gestión de sus asuntos, incluidas las relaciones con los señores.

El siglo XIII fue, por tanto, una larga etapa de prosperidad, en la que la fuerza de las comunidades campesinas alcanzó un grado tal que pudieron contrarrestar con eficacia los factores que favorecían el crecimiento demográfico y la necesidad de tierras de los inmigrantes. Así, entre 1255 y 1260, los jurados de Castellote se arrogaron la potestad de entregar lotes de tierra y solares para casas a los recién llegados, al margen del comendador templario. El esfuerzo que la Orden hizo para revertir la concesión hecha al concejo indica claramente hasta qué punto este aspecto debilitaba su poder local. Sin embargo, la cascada de franquicias, que percibimos mal por las pérdidas documentales derivadas de los conflictos civiles de los siglos XIX y XX, autoriza a pensar que los concejos obtuvieron avances apreciables en múltiples terrenos. Algunos de los más relevantes han sido destacados, puesto que conciernen a la institucionalización de los concejos y sus asistentes de gobierno. Es probable que la estabilización de los poderes locales incluyera la renuncia al ejercicio de la justicia por parte de los comendadores de las Órdenes (como ocurre en Fortanete, en 1302, cuando se aceptó designar al justicia de entre los puestos por el consejo, siguiendo la pauta común en la mayoría de las localidades). Los señores se esforzaron por preservar su derecho a reclamar servicios militares a los campesinos, pero, en otros campos, por ejemplo, la exigencia de rentas, se conformaron finalmente con las modalidades más restringidas de las exigencias planteadas en el inicio del siglo XIII. Es probable que la propia expansión fuera suficiente como para colmar las expectativas de ingresos de los señores, pero es indudable que las comunidades de la zona estaban lejos de hallarse inermes ante el poder señorial: sus milicias habían participado activamente en la conquista de Valencia y siguieron estando bien organizadas en el transcurso de la segunda mitad de este siglo. En este contexto, la negociación a la baja de las exigencias señoriales estaba asegurada.

Estas franquicias se insertaban, por otra parte, en el marco normativo admitido por los maestres de las Órdenes al constituir las relaciones básicas con los campesinos a finales del siglo XII y principios del XIII. Este marco se basaba en los Fueros de Zaragoza (aplicados en Castellote, Cantavieja, con sus aldeas, y en los lugares de la Orden de Calatrava) y los [Fueros] de Daroca (que afectaban a Aliaga). Como es sabido, desde 1247, Jaime I transformó esta imprecisa legislación en la más sistemática constituida por los Fueros de Aragón, único código legal vigente en el reino, si se exceptúan las Comunidades de Teruel, Daroca y Calatayud. Tanto en los Fueros de Zaragoza como en los [Fueros] de Aragón se incluían algunos elementos fundamentales en los estatutos jurídicos y políticos de los campesinos. Así, entre ellos, figura el reconocimiento de que las reclamaciones legales que afectaban a cualquier vecino de estas localidades debían ser resueltas por jueces locales y (gracias a que se trataba de señoríos eclesiásticos) que eran factibles las apelaciones ante los tribunales reales, en particular ante el Justicia de Aragón. [...] Es innecesario extenderse sobre la importancia de los procedimientos judiciales y la protección que otorgaba a los campesinos.

Los Fueros estipulaban además la posibilidad de eludir la prisión mientras duraba el litigio presentando fiadores, algo muy valorado desde mediados del siglo XIII. Contenían igualmente otros detalles interesantes, como el control de las actividades mercantiles, vinculado a los jurados y a los oficiales nombrados por ellos.

Un elemento esencial se refería a la posesión de bienes (o más bien, a la prescripción de los derechos legales de reclamación, tanto sobre aquellas tierras que habían sido vendidas como sobre las roturadas) que se limitaba a un año y un día. Dicho de otra forma, pasado ese tiempo (muy breve por comparación con los plazos habituales en otros sistemas legales, que llegaban hasta los treinta años) la propiedad se consolidaba definitivamente. En áreas de colonización, esto suponía una enorme facilidad de acceso a la tierra y, a medida que transcurría el siglo XIII, en una sólida definición de la propiedad, visible claramente en la documentación del periodo final de la Edad Media.

Merece la pena resaltar que existían diferencias apreciables entre los fueros de frontera, como los [Fueros] de Daroca, vigentes en la bailía de Aliaga, y los [Fueros] de Zaragoza/Aragón, pero que tales diferencias eran poco importantes en los aspectos citados. Es suficiente con recordar las extensas facultades judiciales del concejo o la reducción a medio año de la prescripción de las reclamaciones sobre la tierra para ver que, en estos dos puntos, había sensibles coincidencias entre ambos regímenes forales.

Al hilo de estas cuestiones, es preciso subrayar un aspecto que individualiza el Maestrazgo (juntamente con las Comunidades de Teruel, Daroca y Calatayud) en el contexto de la Corona aragonesa: la preponderancia del poder real. La imagen que produce la dependencia de numerosos lugares de la autoridad de las Órdenes Militares es, hasta cierto punto, engañosa, puesto que estas instituciones eclesiásticas se hallaban estrechamente supervisadas por los monarcas desde la época de Alfonso II, una tutela que no cesó de crecer nunca, pero que tuvo un salto cualitativo fundamental en la época de Pedro IV, a mediados del siglo XIV. He indicado ya que los campesinos de la región podían apelar a los tribunales reales, pero este derecho es únicamente una parte de los nexos entre estas comunidades rurales y el soberano que las fuentes procedentes de la Cancillería real dejan entrever. La intervención real se superponía en muchas facetas a la señorial y, en otras, la substituía. Quizá el mejor símbolo de esta peculiar relación entre los hombres del señorío de las Órdenes y el rey sea la división en partes iguales de los impuestos (fogajes, monedajes) que pagaban entre los 'freiles' y los reyes desde la segunda mitad del siglo XIV. En conclusión, se puede decir que la autoridad real alcanzaba niveles muy elevados en el Maestrazgo medieval.>>

[LALIENA, Carlos. Maestrazgo, laberinto de silencio. Capítulo: Historia medieval. pàg. 57-60. Parque Cultural del Maestrazgo. Plan de Dinamización Turística del Maestrazgo. Teruel. 2003]


s.XIII

En el catàleg de jaciments de la Conselleria de Cultura apareixen diversos jaciments de Portell, i parla del Castell de Portell, la torre del qual és actualment campanari. Està catalogat com a BIC.

<<Se conoce que Portell fue un poblado árabe. La primera noticia histórica conocida es la conquista por D. Blasco sobre 1233, pasando más tarde por donación real a manos de los templarios, debido a la ayuda que el rey había recibido de la Orden, pues éstos ya estaban establecidos en los pueblos limítrofes de Aragón, Iglesuela y Cantavieja desde 1180. Fueron ellos quienes se encargaron de su organización y posterior repoblación. Es la Orden del Temple la que construye el castillo, que posteriormente condiciona todo el crecimiento urbano que a sus pies se forma. A la disolución de la Orden en el año 1312, pasó Portell a formar parte de la Bailía de Morella. En 1691 Carlos II la segregó de Morella, junto con todas las demás poblaciones y la elevó a la categoría de villa.

Portell de Morella se halla enclavado en la comarca de Els Ports, siendo con sus 1275 [són en realitat 1075] metros de altitud, la población más alta. El primitivo recinto del castillo se encuentra sobre un montículo, orientado a sur, según la ladera de la montaña, condicionando el desarrollo posterior de la trama urbana de Portell. El castillo de Portell estaba conformado por una torre y un recinto amurallado. La torre actualmente se encuentra reutilizada como torre campanario y del recinto amurallado se conserva el tramo norte con cinco torres y una puerta. El resto de la muralla desaparecida iría por la calle de la Iglesia hasta el encuentro con la calle Nueva, siguiendo después el límite de la parcelación hasta enlazar con la torre del extremo oeste. La puerta se encuentra defendida por dos de las torres y se encuentra desplazada con respecto de la puerta de la torre, como es habitual en el diseño de este tipo de fortificaciones.

Los edificios y espacios urbanos incluidos en el antiguo recinto del castillo son: la iglesia, la casa-abadía, la muralla, el corro y la plaza.

La plaza y el corro se encuentran separados por una diferencia de cotas de 6,50 m, estando aquella más elevada, y, a su vez, se encuentra 4 metros por encima de la calle de la Iglesia.

La Iglesia Parroquial es una construcción del siglo XVIII, que se ubica en el recinto del antiguo castillo, reutilizando por una parte restos de la anterior fábrica gótica, e incorporando la antigua torre defensiva. No se conoce la localización exacta de la antigua ermita gótica, sin embargo, la fachada lateral recayente a la calle recoge una dovela con el escudo de Portell tallado, dos claves de bóveda decorada, un canecillo de arranque de un arco y una clave de arco decorada con un jarrón. Quizá la más interesante de estas piezas es la que representa un rostro humano, que se localiza en la estancia lateral junto al paso que comunica la plaza de la iglesia con el conjunto del coro. Todos estas piezas son restos de la primitiva ermita. La iglesia se puede adscribir al barroco académico, según el cual el espacio pese a su monumentalidad conserva una gran dosis de austeridad que se ve compensada por la rica decoración interior con estucados y pinturas y por la portada retablo en el exterior. Posee planta de cruz latina, tres naves y cuatro tramos. La nave principal se resuelve con una bóveda de lunetos con arcos fajones, mientras que las laterales disponen de una bóveda de arista por tramo. En el crucero hay una cúpula de media naranja achatada, sobre pechinas. El ábside, de planta pentagonal está cubierto por una bóveda poligonal de cinco paños.

La torre campanario es la antigua torre del castillo medieval y está situada a los pies de la iglesia, con una posición central respecto a la nave principal. Consta de tres plantas. La baja sirve de atrio de entrada y está cubierta con bóveda de crucería. Una escalera lateral de dos tramos conduce al coro, que ocupa el primer piso de la torre y que recibe iluminación natural a través del óculo de la fachada. En la parte superior, los muros que configuran la torre aparecen con la mampostería desnuda, sin recubrimientos ni pintura. El cuerpo que remata actualmente la torre es una ampliación posterior que alberga las campanas, al cual se accede a través de una tosca escalera de madera. La cubierta es de teja árabe, a dos aguas, con estructura portante a base de vigas de madera.

La casa abadía es una edificación de dos plantas que se sitúa en el extremo este del antiguo recinto del castillo, ocupando una torre de esquina de la muralla medieval, y yuxtaponiéndose a la iglesia por la parte de la sacristía. El acceso se produce a través de un patio abierto a distinta cota que la calle, al que se llega mediante una escalera de un solo tramo. En su estado original, este patio no era sino el final de la propia calle, que acababa allí como en un fondo de saco, dejando en su margen derecho la cerca del antiguo cementerio. La estructura del edificio no tiene ningún elemento de particular interés, aunque destaca el porche de la entrada, que tiene su importancia como elemento de la arquitectura popular de la zona, y por otra el hecho de que la ligereza de su composición resalte y deje intacto el volumen de la torre. La torre, al incorporarse al conjunto de la vivienda, alberga tres dependencias de estar, una por cada planta, manteniendo básicamente las alturas iniciales de los forjados y también la puerta que accede a la planta primera, de piedra con arco de medio punto adovelado. Su sistema constructivo es el de muros de mampostería con esquinas de sillería. La conexión de la casa abadía con la iglesia se produce a través de un patio situado en planta baja y en la planta piso de la torre por medio de una escalera de caracol que conecta con la sacristía.

De la antigua muralla que rodeaba el recinto del castillo de Portell, se conserva el tramo norte, que con una longitud de 100,50 m, contiene en su desarrollo cinco torres de planta cuadrada: dos en los extremos y de las tres intermedias, dos de las cuales flanquean la puerta de acceso. Las dos torres de los extremos están integradas en senda edificaciones, la del lado este conserva sus cuatro fachadas, forma parte de la casa-abadía, tiene cubierta a un agua y es la más esbelta de todas. La situada en el extremo oeste, tiene igualmente adosada otra edificación que apoyada en ella vierte su fachada principal a la calle de la Iglesia. De las tres intermedias, sólo la del centro conserva todo su perímetro, mientras que las otras han perdido los lados que dan al interior del castillo. Ninguna de las tres tiene forjados intermedios, aunque se ha colocado uno en la torre central siguiendo las marcas que dejara el primitivo. En otros tramos de la muralla, se ha producido una alteración de la rasante original del terreno dejando al descubierto la roca sobre la que se cimienta el lienzo de muralla y haciendo a su vez que ésta parezca más alta. No ocurre lo mismo en el tramo que va desde la puerta de la calle Nueva hasta la torre del oeste, en el que se han mantenido las rasantes originales. Las torres no están situadas equidistantes entre sí, de los cuatro paños intermedios, sólo los dos centrales son de la misma longitud, el situado más hacia el este, alberga la puerta de acceso al antiguo castillo, en la que se ha realizado recientemente, obras consistentes en el ensanchamiento de la misma, para posibilitar el acceso rodado al interior del recinto. La puerta se remata con dos jambas de sillería y dintel y hojas de madera de pino melís. La construcción es de muro de mampostería, de aproximadamente de un metro de espesor, con sillería en las esquinas. La piedra utilizada para labrar los sillares es una arenisca de la zona, por lo cual las partes más bajas se encuentran muy erosionadas. En el encuentro de la muralla con la calle Nueva, se ven señales de roturas. Cuando en su día se produjo la apertura de esta calle, se resolvió el encuentro con la muralla mediante la construcción de un arco de medio punto, el cual quedó derruido hace un par de décadas, para facilitar el acceso rodado. El único resto que se mantiene es la dovela del arranque izquierdo.

El Corro Se conoce con la denominación de El Corro al espacio, de forma redondeada, rodeado por una cerca de piedra en seco, que está situado en el interior del antiguo recinto, que tiene parte de su graderío adosado a la antigua muralla y que en la actualidad se utiliza como placilla de toros. Posiblemente fue construida como corral para guardar el ganado. Su altura original era menor que la actual, la cual se ha conseguido mediante un rebaje de unos 50 cm, bajo la rasante del terreno. Se han producido recientemente obras consistentes en el rejuntado de la piedra en seco con mortero de cal; la reconstrucción de las zonas caídas y la reposición de las losas de piedra en la formación del graderío.

La plaza es un espacio de forma irregular, que queda entre la muralla, la iglesia, la casa abadía, el corro, y las traseras de la edificación que se abre a la calle Nueva.

La plaza, el corro y las murallas se restauraron según proyecto del arquitecto Juan Antonio Rallo Guinot, y el informe de Rafael Culla. En el mismo se contemplaba: -La ampliación de la puerta principal de acceso al corro, desmontando la mampostería y colocando un marco para la puerta de dos hojas de madera maciza de pino melís. -La reconstrucción de la muralla, por la parte superior de la misma y nivelando con la zona más alta en buen estado. El resto de la muralla se consolidaba en los puntos en que fuera necesario. -El corro se excavaba y nivelaba hasta la cota del nivel primitivo, rellenándose con una capa de 20 cm de arena, mientras que en el resto se extendía una capa de garbancillo triturado en capa de 10 cm. -Las gradas de mampostería se limpiaban de arbustos, rejuntando la mampostería suelta, con reposición de las faltas o deterioros. -Se disponía de un forjado en la zona del toril. (C.Pérez-Olagüe)>>

[Web de la Conselleria]


s.XIII

Sarthou Carreres cita a Balbàs respecte al que diu de la repartició de les terres conquerides pel rei en Jaume entre els seus acompanyants en la croada. Cita els pobles de Castelló que conserven les seues cartes pobla i Portell, evidentment, no està inclòs.

<<El ínclito rey, D. Jaime I -dice Balbas en su libro- aun antes de conquistar el Reino de Valencia, había ya repartido para después de la victoria las tierras y lugares que pertenecían á los moros, entre los ricos-hombres, barones y caballeros, que le acompañaban en aquella heroica empresa.

Después de la capitulación de Valencia (28 de septiembre 1238), continuó el repartimiento; así que la mayor parte de las donaciones llevan la fecha de 1237 á 1249, si bien aún se encuentran también algunas en los años sucesivos.

En los trescientos ochenta personajes aragoneses y catalanes que acompañaban al Rey, llamados caballeros de conquista, recayó la mayor parte del botín; entre ellos figuraban algunos mallorquines, navarros y del condado de Montpeller. También participaron del repartimiento clérigos, soldados, industriales y artesanos (catalanes en su mayor parte, moros pacíficos y otras muchas personas). Estas donaciones se hacían unas sin censo ni tributo alguno, otras á censo anual, que solía ser de diez sueldos por yugada y en otras se retenía el Rey la mitad ó una tercera parte de la ganancia líquida. En unas se exigía que no pudiese ser vendida la propiedad á nobles y eclesiásticos; en otras, que no pudiera enajenarse durante la vida del donatario, notándose, además, otras muchas particularidades que sería prolijo enumerar.

FUEROS Y CARTAS PUEBLA.- El cronista [Balbas], á quien seguimos en estas notas, pudo reunir una regular colección de cartas-pueblas referentes á poblaciones de esta provincia [...] Son documentos que reflejan el carácter, instituciones, costumbres y manera de ser de los pueblos, elementos dignos de tenerse en cuenta para conocer su desenvolvimiento moral y material. La fuerza adquirida durante la Edad Media por los municipios para enfrenar la tiranía que servía de rémora á su progreso social, así como la misma institución de los municipios, nacida en el siglo XII, tienen su cuna precisamente en estas cartas-pueblas, base de su autonomía y progreso. ¡Lástima grande que muchos de tan preciados documentos hayan perecido entre las llamas de los incendios ó en manos de la ignorancia!

Referentes a la provincia de Castellón, se conservan las de los pueblos siguientes, por orden alfabético: [només citem els més propers a Portell] Ares del Maestre, Benasal, Castellfort, Catí, Culla, Forcall, Herbés, Morella, Olocáu, Todolella, Villafranca del Cid, Zurita [...]>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.158. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


s.XIII

Sarthou ens parla de les demarcacions historico-naturals de Castelló:

<<Independientemente de las divisiones administrativas legales, que no suelen responder á ninguna razón histórica, podemos señalar en nuestra provincia tres comarcas bien delineadas por sus tradiciones, costumbres, dialectos y especial idiosincrasia. Son éstas:

LA PLANA, que comprende desde las últimas estribaciones de la sierra de Espadán hasta el mar y todo el litoral en la parte SE. de la Provincia, alrededor de la desembocadura del Mijares y hacia el S. de la Capital.

EL ARAGÓN CASTELLONENSE, es la región montañosa de Poniente, abarcando la sierra de Espadán y cuenca del Palancia en el extremo SO. de la Provincia y llano de Segorbe, caracterizándolo especialmente el dialecto aragonés en los distritos de Viver y Segorbe.

EL MAESTRAZGO DE MONTESA, que ocupa la mayor parte de la Provincia, extendiéndose ó abarcando más de su mitad en la parte Norte.>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.160. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


Parlant del "Maestrazgo de Montesa", el propi Sarthou ens fa una revisió de les ordes religioses que ací teníem. No apareix portell ni cap poble de la comarca perquè aquest territori no era de l'església sino del rei.

<<Las villas y lugares que perenecían al Maestrazgo ó Mesa Maestral, eran los siguientes:

EL BAILIO DE CERVERA, que se componía de las villas de Cervera, San Mateo, Trahiguera, San Jorge, Chert, Canet, La Jana con el Carrascal, Rosell y Cálig. Esta bailia hallábase gobernada por un caballero de la Orden, con el título de Lugarteniente y Capitán del Maestrazgo viejo de Montesa y residía en el palacio que poseía el maestre en San Mateo, y por eso se le solía llamar también gobernador de San Mateo.

LA BAILIA DE MONTCADA, que comprendía la villa de este nombre y las de Carpesa, Borbotó y Masarrochos.

LA BAILIA DE SUECA (opulenta y rica), las villas de Montesa y Vallada.

LA ENCOMIENDA DE SILLA, que pasó al Maestrazgo por Bula de Clemente XIII de 9 de Mayo de 1761.

EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, que primero fué encomienda, después se incorporó á la Corona, más adelante perteneció al Maestrazgo, y, por fin, incorporada á la Corona como plaza fuerte. [i una mica més avall afegeix:] (La encomienda de Peñíscola era la principal de la Orden y pertenecía al Comendador Mayor, al que se le dió, cuando aquella villa de incorporo á la Corona, la encomienda de Culla, que se cambió después por la de las Cuevas.)

Las 'encomiendas' eran las sigüientes:

LA DE LA TENENCIA DE LAS CUEVAS DE VINROMÁ, que se componía de la villa de este nombre y las de Albocácer, Salsadella, Tírig, Villanueva de Alcolea, Torre d'En Doménech y Sarratella.

LA DE LA TENENCIA DE CULLA, en la que radicaban siete villas ó lugares: Culla, Vistabella, Adzaneta, Benafigos, Molinell, Torre d'En Besora y Villar de Canes.

LA (ENCOMIENDA) DE BENASSAL , con esta villa y Torre d'En Besora.

LA (ENCOMIENDA) DE ARES, reducida tan solo á esta villa y su término.

LA (ENCOMIENDA) DE VINAROZ Y BENICARLÓ.

LA (ENCOMIENDA) DE ALCALÁ DE CHIVERT con los antiguos territorios pertenecientes á las villas de Xivert y Pulpis.

LA (ENCOMIENDA) DE ONDA con sus lugares anexos Tales y Artesa.

LA (ENCOMIENDA) DE VILLAFAMÉS Y LA DE BURRIANA.

Fuera de esta provincia posíea también la Orden de Montesa otras encomiendas, como MONTROY, PERPUCHENT y ADEMUZ y CASTELLFABIB.

Además del PRIORATO DEL SACRO CONVENTO, poseía la Orden otros doce, de los que siete pertenecían á la provincia de Castellón. De éstos, tres eran de los Templarios: el de Torre d'En Besora (bajo el título de San Bartolomé), el de Peñíscola (bajo el título de San Jaime) y el de Xivert (bajo el título de Nuestra Señora). Los otros cuatro, que pertenecían a los Hospitalarios, eran los sigüientes: Burriana (bajo el título de San Juan Bautista de Jerusalén), Cervera (bajo el de Nuestra Señora de la Costa), Onda (bajo el de Santa Magdalena), y Villafamés (bajo el de Nuestra Señora).

[Com veiem, ni Portell ni cap poble del castell de Morella apareix ací i és que el castell de Morella no pertanyia a cap orde religiosa, i per tant, històricament no tenim res a veure amb EL MAESTRAZGO, que durant tants anys se'ns ha fet pensar que formavem part]>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. pp.160-162. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


s.XIII

Continúa Sarthou citant a Balbàs sobre la divisió del regne en senyorius i, més tard, en governacions.

<<Conquistados por D. Jaime los lugares de estas comarcas, sumaron confuso conglomerado de reinos, condados y señoríos, cuyas líneas divisorias se borraban de continuo, motivando pleitos y disputas. Ello obligó al Rey Conquistador á designar los límites de su Reino (publícanse estos antiguos límites en el trabajo del Sr. Muga: 'Descripción física del antiguo Reino de Valencia', en el volumen Reino de Valencia de la presente publicación).

Más tarde, en el reinado de Jaime II, hubo algunas mudanzas. Se dió á Aragón un trozo de terreno con Rubielos, Alventosa y algún que otro pueblo; y en justa compensación, se le añadió a Valencia terreno por parte de Murcia.

El maestro Balbas nos dice lo siguiente: <<En la época foral hallábase el Reino de Valencia dividido en cuatro gobernaciones: la de Orihuela, la de Játiva, la de Valencia  y la de Castellón de la Plana (y al frente de cada una había un lugar-teniente general gobernador). La de Castellón comprendía por la parte de la costa desde el río Cenia, que era mojón de Cataluña, hasta el río Uxó; y por la parte montañosa, todo el territorio del Maestrazgo y de Morella, hasta el mojón de Aragón.>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.157. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


s. XIII-XVI

Ramon Huguet Segarra, en el llibre de geografia general del Regne de València de Sarthou Carreres, parlant del moviment artístic al llarg de la nostra història, ens parla del romànic, del gòtic, de l'art ojival, de l'estil renaixentista i, finalment, del barroc. Pel que fa a l'ojival, diu:

<<El arte ojival, que comienza á manifestarse en los reinos españoles cuando acaba el siglo XII y se extiende hasta los inmediatos sucesores de los monarcas que realizaron la unión nacional, coincide con un momento de grandeza histórica de esta provincia. Durante los tres siglos comprendidos desde el XIII al XVI, las artes alcanzan en esta tierra un relativo esplendor y una cierta personalidad. Dentro de esta época se elevaron importantes monumentos religiosos, se reconstruyeron y se edificaron de planta muchos de los castillos y fortalezas de que ahora contemplamos las ruinas, y adquirieron cierto florecimiento nuestras industrias artísticas; las cerámicas con los valiosos elementos que les aportaba la población morisca, las suntuarias y de orfebrería con influencias francesas, italianas, etc., merced á la frecuencia de relaciones existente con estos países." I ens dóna algun exemple d'art ojival: "la iglesia de Burriana [...] de la que todavía existe algún escondido detalle de su primitiva fábrica; la iglesia arciprestal de Morella [de la que fa una ampla descripció]; "la iglesia mayor de Castellón"; "la iglesia de San Mateo"; "el claustro de la iglesia de Segorbe"; "la Cartuja de Valdecristo, que se halla en las afueras de Segorbe", i afegeix un gran nombre de referències a retaules i objectes de culte de l'época.>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. pp.209-210. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


1202

En el llibre "Maestrazgo, laberinto de silencio", Carlos Laliena diu:

<<Hay poco que decir de la suerte de los habitantes de esta zona, puesto que no subsistió ninguna comunidad mudéjar en ella, a diferencia de lo ocurrido en el Valle del Ebro. La escasa población campesina fue desalojada o deportada, en un movimiento que concluyó con seguridad antes de 1200. Las condiciones de una tierra de frontera no eran las más idóneas para una coexistencia pacífica similar a la ensayada en los inicios del siglo XII en otras comarcas. Diversos testimonios subrayan las dificultades y peligros que suponía la instalación de pobladores dentro del radio de acción de las fortificaciones musulmanas del norte de Valencia. Al mismo tiempo, dejan claro que la <<confusión de los sarracenos>>, que debían procurar los inmigrantes de las nuevas localidades creadas en este periodo, era el fruto de las cabalgadas de saqueo organizadas por los concejos y los grupos de caballeros de las Órdenes Militares instalados en el arco montañoso de las sierras de Javalambre y Gúdar. El pillaje de los musulmanes tenía plena legitimidad y no sólo incluía el ganado o los bienes transportables, sino también el territorio. así, en 1202, Pedro II concedió a la Orden del Hospital de San Juan un castillo llamado Fortanete, al que atribuyó como límite meridional "de la parte, que va hacia la tierra de los sarracenos, cuanto podáis los frailes apoderaros y extenderos", un ejemplo que dista de ser el único en esta zona: los límites meridionales del territorio de estas comunidades se mantuvieron abiertos hasta la ocupación de Valencia, entre 1233 y 1238.>>

[LALIENA, Carlos. Maestrazgo, laberinto de silencio. Capítulo: Historia medieval. pàg. 51. Parque Cultural del Maestrazgo. Plan de Dinamización Turística del Maestrazgo. Teruel. 2003]


1204

Abril, 3. En un llibre publicat en 2012 per Pere Enric Barreda, ens parla de diverses cartes pobla de Camaron i Montroig, que estan, d'alguna forma relacionats, i una d'elles la data en 1204 però la resta de fonts consultades ho fan en 1209 (vore més avall). Totes consten com a signades el 3 d'abril, cosa que ens fa pensar que és la mateixa:

<<Val a dir que aquestes propietats llavors passaven d'unes mans a altres sense parar, així l'octubre de 1185, a Saragossa, dit rei havia atorgat Camaron junt a Montroig al bisbe de Tarragona, amb els seus termes i béns, i després ho confirmaria a Girona el febrer de 1196. Tanmateix, el 3 d'abril de 1204 donava Montroig a l'orde de Calatrava, que dos dies després en prenia possessió, i després, el 3 de març de 1206, després de moltes disputes amb Arnau Palatsí, li cedia la meitat del terme de Camaron, que ja no arribava a Morella.

AHN, OOMM, Carp.434, perg.262-R (cf. Uhagon 1899, 43) per al document de 1185; Ortega 1761, 40-41 per al de 1204; i per al de 1206 ARB, Cancelleria, Pere I, perg.224; reg.287, f.109-110v.>>

[BARREDA, Pere-Enric (2006): Crònica documentada d'Ares. I - Fonts escrites (1157-1550). pp.32-33. Dos volums. Edita: Ajuntament d'Ares (Castelló).]


1204 En internet trobem una web amb informacions concretes sobre Cantavella, com la de la seua església:

<<En 1204 el obispo de Zaragoza atribuyó a los Templarios la iglesia de Cantavieja (BENITO RUANO, p.151).>>

[peirones.com]


1206 Març, 21. Zaragoza. Una altra carta pobla de Camarón, antic castell pròxim a Castellote després d'una que es va fer en 1194.

<<Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona y señor de Montpellier, resuelve con Arnaldo Palacín una cuestión heredada desde tiempos de su padre, el rey Alfonso el Trovador, sobre el castillo y la villa de Camarón (Camarena), conviertiendo la mitad de ambos en propiedad y otorgándole la otra mitad para que la tenga por el rey según uso y costumbre de Barcelona.

A. Carta partida, ACA, Cancillería, Pergs. Pedro I, nº.224.

B. ACA, Cancillería, Reg. nº.287, fol.109r-110v.

C. Traslado de 1817 de A. MIRET Y VIVES, Traslado, fols.204v-206r.

D. Traslado de 1820 de A. BOFARULL, Traslado, II, fols.14v-15v.

E. Transcr. de A. IBARRA, Estudio, II, nº.LXXXIX.

a. Ed. A. SERRANO FERRER y A. MARTÍN COSTEA, Mas de las Matas, II, Mas de las Matas, GEMA, 1982, pp.51-56.

[...]

(A) In nomine Domini. Manifestum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod post multas et varias contenciones que mote fuerant inter dominum Petrum Regem Aragonum, Comes Barchinone et Dominus Montispessulani / et dominum Regem Ildefonsum, bone memorie patrem eius, et Arnaldum Palatini super castro et villa de Camarone et terminis eius, tandem ad hanc devenuerunt compositionem inferius subscriptam. / Ego itaque Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinone et Dominus Montispesulani, dono, laudo et concedo tibi Arnaldo Palatini et toti tue proieniei et posteritati in perpetuum totam medietatem ab inte / gro castri et ville de Camarone et omnibus terminorum suorum et pertinentiarum in heremis, populatis, vallibus, montanis, nemoribus, silvis, aquis, pascuis, piscationibus suis et in omnibus / introitibus, exitibus, appendiciis et tenedonibus suis. Et dono etiam tibi et tue proieniei et posteritati in perpetuum medietatem omnium exituum et redituum atque proventium in omnibus supra / dictis que admodum terminatur predictum castrum et villam de Camarone: ex una parte usque ad serram de Vallipo sicut aque vertint et descendint versus Camaronem; et ex alia parte / usque ad serram de Valle de Nuçe sicut aque vertunt versus Camaronem; et ex alia parte usque ad exitum capitis de Valle bovera quod est versus Morellam; ex alia vero parte usque ad / villarium de Aumfigo sicut infra hos terminos includintur dono, laudo et concedo tibo prenominato Arnaldo / Palatini et omni tue proieniei et posteritati per tuam propriam et tuorum francham hereditatem, ad vendendum, impignorandum, dandum seu commutandum et ad omnes voluntates tuas turoumque / liberas faciendas. [...]>>

[ALVIRA CABRER, Martín (2010): Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. Tomo II. pp.700-701 (nº.603). Fuentes Históricas Aragonesas 52. Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.) Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2010.] Alvira,2010-II


En un llibre publicat en 2012 per Pere Enric Barreda, ens parla d'aquesta carta pobla i d'algunes més relacionades:

<<Val a dir que aquestes propietats llavors passaven d'unes mans a altres sense parar, així l'octubre de 1185, a Saragossa, dit rei havia atorgat Camaron junt a Montroig al bisbe de Tarragona, amb els seus termes i béns, i després ho confirmaria a Girona el febrer de 1196. Tanmateix, el 3 d'abril de 1204 donava Montroig a l'orde de Calatrava, que dos dies després en prenia possessió, i després, el 3 de març de 1206, després de moltes disputes amb Arnau Palatsí, li cedia la meitat del terme de Camaron, que ja no arribava a Morella.

AHN, OOMM, Carp.434, perg.262-R (cf. Uhagon 1899, 43) per al document de 1185; Ortega 1761, 40-41 per al de 1204; i per al de 1206 ARB, Cancelleria, Pere I, perg.224; reg.287, f.109-110v.>>

[BARREDA, Pere-Enric (2006): Crònica documentada d'Ares. I - Fonts escrites (1157-1550). pp.32-33. Dos volums. Edita: Ajuntament d'Ares (Castelló).]


1209 Setembre, 11. "Pedro el Católico, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier, marqués de Provenza, establece en corte general una constitución de Paz y Tregua para el reino de Aragón."

(a*) La carta del rey don Pedro de la tregua e de la paz

<<[...] Si aquel que es desafiado quiere conplir drecto ad aquel que lo a desafiado, dando e prometiendo fiança de dreyto ad él o ad aquellos que serán desafiadores por él, o que promete fidança tal delant el rey o delant aquel qui tiene su logar o delant la iusticia d'aquella cipdat que sea más cerca d'aquel logar o delant la iusticia de estas villas granadas, como es Calataiub, Daroca, Turuel, Alcanniz, Boria, Barbastro, Exea, Uncastiello, Iaca, sienpre deve seer recebida por el fuero d'Aragón. [...]>>

* Nota: Còpia de A. GARGALLO MOYA (1992): Los Fueros de Aragón.

[ALVIRA CABRER, Martín (2010): Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. Tomo III. pp.1013-1014 (nº.950). Fuentes Históricas Aragonesas 52. Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.) Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2010.] Alvira,2010-III


1212

Pedro II fa marcar la frontera entre la Bailia de Cantavella i el castell de Morella. A Portell ens afecta de ple. José Altaba Escorihuela, en un llibre de nom “Cantavieja y su baylía” -Madrid, 1978, pàg. 51- diu:

<<El barranco en dirección a Portell (Castellón) consta de unas treinta masías y el barrio de San Juan con solo tres casas abiertas actualmente; dista de 10 a 12 kilómetros del pueblo.>>

<<Muy cerca de este barrio, otro llamado de La Albareda en término de Portell, la Alcantarella que ya mencionaba Pedro II en 1212 al hablar de las confrontaciones de los términos, nombre que se aplicaba a toda esta zona.>> [ERROR. Per altres documents que tenim per la web, sabem que l'Alcantarella estava en la confluència entre la Rambla Sellumbres (o de les Truites) i el Barranc del Mas de las Peñas (o del Peral), en la frontera de tota la vida entre Portell i La Iglesuela.]

<<Así vemos que el cronísta Espés (folio 592, arch, de la Seo de Zaragoza): En 1409, de licencia del Arz. D. Gonzalo de Funes, el Comendador (Sanjuanista) de Cantavieja edificó la ermita de San Juan Bautista en el término de dicho lugar en la partida de Las Albaredas. >>

[GRAU MONSERRAT, Manuel. “Termenals Portell - l’Anglesola”, en nota núm. 1, pàg. 88. Butlletí d’Amics de Morella i Comarca (A.M.Y.C.), any XI, Morella, 1989-90]


1212

1212 segons Barreda, encara que Grau el situa en l'any 1217* (Salvador, segons Barreda, també s'equivoca de data) es va fitar la frontera entre el que seria el Castell de Morella i la batllia de Cantavella. Per més informació, podeu consultar el document transcrit: [termenals portell - la iglesuela]

 <<En 1407 fou fitat, segons mollons que allí havie d’antic, el terme de Portell en la seua delimitació amb l’Anglesola, que és el mateix que dir entre els Térmens Generals del Castell de Morella i la batllia de Cantavella; fou àrbrit l’arquebisbe de Saragossa, Garcia Fernández de Heredia. Varen seguir-se, provablement, les fites establertes en 1217* pel rei Pere II.>>

*Com ja hem apuntat, aquesta data sembla equivocada. De fet, en 1217 el rei Pere II d'Aragó ja era mort (hauria de ser Jaume II). El document a que es refereix sembla la carta pobla de Cantavieja, feta en 1212.

[GRAU MONSERRAT, Manuel. “Termenals Portell-l’Anglesola”. Butlletí d’Amics de Morella i Comarca (A.M.Y.C.), any XI (1989-90), p.83; basats en un document de l’Arxiu Històric Notarial de Morella (AHNM) fet pel notari Antoni Esquerdo (1407)]


1212 El professor Pere-Enric Barreda ens parla de les rutes del rei Jaume I per la nostra zona. Per Portell va passar dues vegades!! Diu que vam pertànyer a la Bailia de Cantavella fins que Jaume I va poblar Morella, i que no és cert que Jaume I ho va donar al Temple en 1234, pel simple fet de que... ja era d'ells!

<<PORTELL

Como La Mata, formó parte del Castillo de Cantavieja hasta la población de Morella por Blasco de Alagón. Es infundada la donación de Jaime I al Temple en 1234, pues ya pertenecía 'de iure' a la orden desde 1212. Los templarios edificaron la poderosa torre defensiva que ahora es iglesia, como defensa del camino procedente de sus dominios, y quizá contra el castillo de Sellumbres mencionado en el mismo documento de 1212, y situado en la Roca Parda de Cinctorres [Si és així, la torre degué de ser construïda entre 1212 i 1232, any en el que passarem a dependre de Morella fins fins que ens independitzem en 1691]. La ruta real seguida en noviembre/diciembre de 1231 entra por las Cabrillas, y se dirige hacia el NE, pasando por el Molló Blanc [al mateix port de la Creu del Gelat, ja en terme de Cinctorres], sigue junto al barranco de Gallofa [pel que baixa el camí de Cinctorres, ja al seu terme] y por la torre, y sigue junto al barranco de la Vila [al mateix Cinctorres], que se une al barranco de Calders mencionado por el rey, que lo cruza para entrar en [vol dir "salir del"] término de Cinctorres y dirigirse a Morella.>>

[BARREDA, Pere-Enric. El camino de Jaime I por La Iglesuela y las Bailías. Cinco itinerarios de 1231 (2), 1233, 1249 y 1259. Pàg. 31. Edita: Centro de estudios de La Iglesuela del Cid (CEIG). La Iglesuela del Cid (Teruel). 2010.]


<<Bé, em convenç totalment el que dius sobre la vall d'es Ledon. No hi ha possibilitat que la torre del Gerrín sigue la de Portell. Aleshores, resumint, hi ha un buit documental entre 1232 (delimitació de Morella) i 1247 (promesa de Jaume I al Temple de tornar a Cantavella el que havia afegit a Morella). Eixe ha de ser el document que falte, quan Jaume I trau Portell i la Mata a Cantavella i els afig a Morella. Però la referència de Sarthou de 1234 no crec que es puga referir a això. Per cert, el document que esmenten com de 1217 és la donació de Cantavella de 1212 (no és l'únic: Salvador el data, amb el mateix contingut, el 1295). Seguim en contacte. Pere-Enric>>

[BARREDA, Pere-Enric en comunicació personal poca abans de morir en abril de 2014.]


1212 aprox.

Vicent Forcada ens dóna un possible origen de Portell abans de la reconquesta de Morella (1232), basant-se en el fet de que estiga fortificat. Diu el següent:

<<La presencia de "poblaciones cerradas" en la Comarca morellana estriba en que Morella nunca consintió que sus "Aldeas" se fortificaran por cuanto ello iba en contra de su propia soberanía, y, si en algún caso concreto hay presente en su demarcación de "población cerrada o amurallada", ésta lo es por cuanto en algún momento estuvo fuera del alcance de su dominio señorial. Es el caso de Vilafranca como también el de Portell de Morella, ya que la primera llegó a depender directamente de D. Blasco o del "Castell de Culla", mientras que la segunda, posiblemente lo fuera de la Orden templaria alrededor de 1240, cuando los acontecimientos ocurridos con relación a D. Blasco de Alagón o, quizá mejor, alrededor de 1212, cuando de forma esporádica, antes de nuestra reconquista, llegó a ocupar parte de nuestras tierras a tenor de lo indicado en los lindes jurisdiccionales de la Carta de población dada al Castillo de Cantavieja por Pedro II de Aragón. Caso semejante es cuanto ocurre con los castillos, pues los existentes en tierras de Morella lo son simplemente señoriales, salvo los de Olocau del Rey, Vilafranca, Castellfort y Benifassà, por cuanto ya existían antes de entrar en el campo del dominio del Castell morellano. Ahora bien, el establecer portales y poderse cerrar a voluntad de su poblamiento era algo mucho más sencillo e incluso consentido por Morella.>>

[FORCADA MARTÍ, Vicente. Torres y Castillos de la Provincia de Castellón. Síntesis histórico-estructural. Pàg. 220. Primera edició, 1992, Societat Castellonenca de Cultura. ISBN 84-86113-12-1]

*El podeu trobar en versió PDF en vicente-forcada.com o en homepage.ntlworld.com/forcada [enllaços caiguts]


En un altra publicació del mateix autor, "La obra castrense en la provincia de Castellón", parlant de les nostres muralles ens diu:

<<"Población fortificada". Más que "Castillo de Portell" hay que considerar sus defensas como propias de una población excelentemente fortificada en su día como ninguna de la demarcación morellana salvo, como es natural, la propia capital del Distrito: Morella. Se halla a 1074 m. de altura dominando los pasos de Iglesuela hacia la primera población de "Els Ports" cual es Morella. Sus antecedentes, en obra de fortificación, hay que relacionarlos con la donación, por parte de Pedro II de Aragón en 1212, del territorio comprendido entre los montes que cercan el Cantavieja a la Orden del Temple poseedora del vecino Castillo de Cantavieja, a la cual se le deben las formidables defensas que, todavía hoy, pregonan y cercan, en buena parte, esta población de Portell.

Históricamente, sin embargo, se englobó Portell, como "Aldea", en los dominios territoriales del castillo morellano tras su conquista llevada a cabo por D. Blasco de Alagón en 1231 y, muerto éste en 1240 continúa Portell como Aldea morellana hasta que, en 1691, alcanza su independencia de la villa matriz al igual que el resto de las Aldeas.>>

[FORCADA MARTÍ, Vicente. La obra castrense en la provincia de Castellón. 191.2. Aula Militar "Bermudez de Castro". 2005]


1212

Nou bisbe de Tortosa: Ponç de Torrella. Ho va ser fins al 1254. Abans ho era Gombau de Santa Oliva (des de 1294 a 1212) i després, Bernat d'Olivella (de 1254 a 1272).

[Llista de bisbes de Tortosa. ca.wikipedia.org]


1212 Novembre, 29. Zaragoza. Confirmació de la carta pobla de Cantavella. Portell en aquesta carta pobla queda dins de la Batllia de Cantavella!!

<<Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, confirma la concesión de la villa y las tierras de Cantavieja a la Orden del Temple hecha anteriormente por su padre, el rey Alfonso el Trovador, a la Orden del Santo Redentor (abril 1196), enfranqueciendo a sus pobladores y fijando sus términos.

A. Original con restos del cordón del sello, AHN, OOMM, San Juan, carp.651. nº.1.

B. Traslado autorizado de 1237, AHN, OOMM, San Juan, carp.651. nº.2.

C. Copia fin. s.XIV en mal estado, AHN, Cód.660-B: Cartas de población y fueros de Cantavieja, Mirambel, Tronchón, Villarluengo, etc., fol.1r.

D. Copia s.XIII sin signos ni testigos, ACA, Cancillería, Reg. nº.309. Cartulario Menor del Temple, fols.60v-61r.

E. Trad. cat. fin. s.XIII, AHN, Cód. nº.597-B: Cartulario lemosino del Temple y del Hospital, nº. 162, pp.233-234.

F. Trad. cat. fin. s.XIII, AHN, Cód. nº.598-B: Cartulario lemosino del Temple y del Hospital, nº. 67, pp.107-109.

G. Documento en papel, AIET, Archivo Municipal de Cantavieja, Sección I: Concejo, nº.1, Rollo 53, Fot.11-30.

a. Ed. de D. GUAL, Precedentes de la reconquista valenciana, nº.LIV, pp.238-239.

b. Ed. fragmentaria GUAL, Cartas Pueblas, p.18.

c. Trad. inglesa parcial FOREY, The Templars, p.217.

 

Reg.: ACA, Varia de Cancillería, vol. nº.1: Inventarios y escrituras de los Templarios, fol.81v (con dibujo en el margen de la cabeza de un rey). AGUIRRE, MOLES Y ABOS, Catálogo, II, AM Cantavieja, Sección I (Concejo), nº.1, p.149.

 

Cit.: GUAL, Precedentes, p.209, n.114 y 211-212. FOREY, The Templars, p.217. BENITO RUANO, E., La Encomienda Templaria y Sanjuanista de Cantavieja (Teruel), Homenaje a Lacarra, III (1977), pp.146-166, esp. p.151. UBIETO, Historia de Aragón. La formación territorial, p.274. LEDESMA, Templarios, p.152. LEDESMA RUBIO, Mª.L., La colonización del maestrazgo turolense por los Templarios, Aragón en la Edad Media, V (1983), pp.69-93, esp. p.76. UBIETO, Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados, I, p.348.

(A) Carta de la donacio de Cantaveila e de sos termes, e de franqueses daquel loc, en a.

 In Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum et Comes Barchinone, volentes terram nostram populare et maxime illam que posita est in fron / taria sarracenorum, et pie etiam recordacionis domini Ildefonsi, patri nostri illustris Aragonum Regis, vestigia prosequi, bono animo et spontanea voluntate, per nos et omnes successores nostros / damus et cum hac presenti carta perpetuo valitura assignamus et concedimus et laudamus vobis dilecto nostro fratri Guillelmo Catelli, honorando Magistro domus Milicie Templi in partibus Provincie / et quibusdam Hyspanie, et per vos domui vestre et ville et populacioni de Canta vella quam quondam diu est dominus Rex pater noster predictus dedit et concessit domui et fratribus Sancti Re / demptoris ,sicut in cartis inde ab eodem confectis plenius continetur, et universis populatoribus eiusdem ville de Canta vella presentibus et futuris in perpetuum hos omnes terminus inferus scrip / tos: a fossa Cornilionis videlicet sicut vadit ad covam de Roncino, et sicut predicti termini proceduntur usque ad penam de Ovillera et ad covam Candell et ad turrem de Codon / nera, infra quos concluditur totum podium Dominici Fortunii, sicut proceduntur usque ad turrem de Malefas, tota mata Enecii Sancii intus comprehensa et stante, et deinde / sicut itur ad molam Sarinane, ad castrum de Zeluerne, et exeunt ad Alcantarellam et sicut rivus de Turris vadit Ecclessiam de Cit et covis de Cit stantibus inter eosdem, / et sicut vadit per rivum de Turris ad sursum et procedunt predicti termini ad Casellas de Atto Orella et inde exeunt ad Lacunam Nigram infra stante podio de Atto Orella, et sicut / proceduntur usque ad collatum de Moça umbris Furtunii de Tena infra stantibus, et a collato de Moça sicut atque vertuntur versus Canta vellam usque ad fossam Cornilionis. / Ut autem locus prenominatus et villa de Canta vella melius ac quam cicius ad honorem et servicium Dei et christianitatis populetur, homines in eodem loco populatos et populandos cum omnibus eorum / rebus mobilibus et inmobilibus et se moventibus habitis et habendis emfranquimus in perpetuum et ab omni servicio et exaccione et servitute que dici vel nominari possit francos facimus / et liberos et inmunes ac penitus alienos, quemadmodum aliis homines domus Milicie Templi a predictis omnibus et singulis franchi sunt ac liberi et inmunes. Preterea recipimus sub nostra / speciali proteccione, firma custodia et salvitate atque securo ducatu nostro omnes populatores loci prenominati quicumque et undecumque sint, et omnia eorum bona habita et habenda ineundo et / stando et redeundo ubique per totam dominationem nostram et omnium amicorum nostrorum, per terram videlicet et mare et stagnum et aliam quamlibet aquam dulcem, statuentes et firmiter mandantes uni /versis hominibus nostris, presentibus et futuris, quod eosdem et omnia eorum bona tanquam nostra propria ubique protegant fideliter et deffendant, et a nullo eos indebite molestari permittant. Datum Cesarauguste, .III. kalendas decembris, per manum Ferrarii Notarii nostri et mandato nostro et ipsius scripta a berengario de Parietibus, sub Era. Mª.CCª. quinquagesima.

Signum [signo] Petri Dei gratia Regis Aragonum et Comitis Barchinone.

[1ª. Col.] Testes huius rei sunt: Blaschus de Alagone. Artallus de Artusella.

[2ª. Col.] Raimundus de Monte catano. Guillelmus de Cervilione. Bernardus de Petramola.

[3ª. Col.] Petrus Pardi. Martinus Rotlandi. Martinus Lupi de Novar.

[4ª. col.] Eleazarius, Repositarius Aragone. Pardus, merinus Cesarauguste. Et alii multi.

Sig [signo] num Berengarii de Parietibus, qui mandato domini Regis et Ferrarii notarii sui hoc scripsit loco, die et era prefixis.>>

[ALVIRA CABRER, Martín (2010): Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. Tomo III. pp.1444-1445 (doc.1412). Fuentes Históricas Aragonesas 52. Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.) Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2010.] Alvira,2010-III


José Ángel Sesma, no sabem si parlant d'aquesta carta pobla de Cantavella o d'una altra, ens dona una dada comparada interessant sobre els monjos i la guerra:

<<[...] Estamos ante una forma de ejército semiprofesional, en el que se integra aproximadamente el 10% de los varones de edad de llevar armas de la región, empleado en acciones de defensa y ataque, no ya frente a los musulmanes, sino en cualquier tipo de guerra que el rey de Aragón mantuvo en la baja Edad Media, como por ejemplo contra Castilla (la guerra de los Dos Pedros).

El otro bloque de la caballería rural puesta puesta en pie simultáneamente [...] se dio a través del desarrollo de las Órdenes Militares, primero Templarios, Hospitalarios y Santo Sepulcro, después, Calatrava, Montesa, Santiago, Montegaudio, que recibieron posesiones en regiones fronterizas de complicada defensa, como expresivamente dice el documento de Pedro II de Aragón de 1208, que donaba el castillo de Monroyo a los calatravos, que estaba "donde nadie deseaba recibirlo" porque los frailes "no temían exponer sus personas y bienes". No sólo los monjes estaban dispuestos para la guerra, también los que acudían a repoblar sus dominios debían estarlo, como peones los que recibían parcelas menores y con caballo los mejor dotados. Las condiciones de asentamiento fijaban el tiempo de su reclutamiento obligatorio anual siguiendo al maestre o a su comendador a "hacer la guerra o cabalgar". El incumplimiento era penalizado con fuertes multas y la asistencia llevaba aparejada recibir la parte estipulada en el reparto del botín. Las Órdenes se reservaban, siempre, el quinto del ganado y cautivos moros.

Resulta interesante comprobar que en la inmensa mayoría de las cartas de población, las Órdenes se reservan la dirección de las actividades militares, imponiendo a los colonos determinados servicios de armas o el pago de indemnizaciones. Así, en Calaceite se cobraba hueste y cabalgada; en Belmonte los calatravos exigían acudir tres veces al año a la llamada del ejército; en La Cañada, se penalizaba con cinco sueldos a los de a caballo y a la mitad a los peones que no acudían al apellido; en Cantavieja, se obligaba a los vecinos que alcanzaran un cierto nivel económico a mantener caballo, etc. [...]>>

[SESMA MUÑOZ, José Ángel (2005): Reflexiones en torno a la guerra en la historia de la plena Edad Media (guerra, ejército y sociedad en Aragón. Siglos XI-XIII). p.244. Cuadernos del CEMYR, ISSN 1135-125x, Nº 13, págs. 229-248.] pdf en publica.webs.ull.es


1212

Desembre, 4. Trobem una traducció d'aquesta famosa confirmació per part de Pedro II d'Aragó a de la donació del territoris que formarien part de la batllia de Cantavella feta per son pare Alfons II d'Aragó el 1195 (o 1194?) al pare Gasco dels Templers. I, sembla ser que efectivament estaríem dins, tal i com ja apuntava Forcada. Aquest document de ratificació ens el dóna ja traduit Puig en el seu llibre de la Iglesuela i diu així:

<<A don Alfonso II de Aragón sucedió su hijo don Pedro II, que confirmó la donación a la orden del Temple que su padre había hecho a la religión del Sant Redemptor, como constaba en un documento existente en el archivo parroquial según J. Salvador y B. [ENCARA DEU EXISTIR AQUEST DOCUMENT??] y que decía así: "En el día 4 de las Kalendas del mes de diciembre, de la era 1250, que corresponde al año de N.S.J.C 1212, el rey don Pedro II de Aragón y conde de Barcelona, queriendo poblar sus tierras, mayormente las que estaban en las fronteras de los sarracenos, confirmó por su carta de dicha fecha la donación hecha por su padre el rey don Alfonso de Aragón a Fray Guillermo Catellí, de Cantavella, que ya por su padre había dado y concedido a los religiosos del Sant Redemptor en sus cartas". En dicha carta se establecen los términos o límites siguientes, que copiamos literalmente traducida del latín:

"...desde la hoya de Cornelio, a saber, así como se va a la Cueva de Moncimo, y así como los predichos términos se dirigen a la Peña de Ovellera y a la Cueva de Candela y a la torre de Codoñera, debajo de las que concluye; toda la posesión de Domingo Fortuño así como se dirigen a la Torre Malefas, comprendida dentro y estando toda la propiedad de Entio Sancho (¿?) [el que els historiadors valencians interpreten com La Mata perquè apareix en molts documents com <<la mata d'Ennech Sanz>>], y después así como se va a la Muela de Sariñena y el castillo de Celumna y salen a la Alcantarela, y así como corre el río de las Truchas y la Iglesia del Cid y las Cuevas del Cid, se hallan comprendidas dentro del mismo modo, y así como corre por el río de las Truchas hacia arriba y siguen los predichos términos a las casas de Actorella, y desde allí salen a la Laguna o Balsa negra, situada debajo de la finca de la Actorrella, y así como sigue hasta el Collado de la Mora, Umbrías de Fortuño Tena, que están debajo, y desde el Collado de Mora así como las aguas vierten hasta Cantavieja y hasta la hoya de Cornelio, etc. Zaragoza el 4º de las Calendas del mes de Diciembre, Era 1250 [= 1212 Annus Dominus].">>

I afegeix: "Alcantarella y Actorella, ¿Se referirán a las que conocemos hoy por Albareda y Masía de las Torrecillas? [l'Alcantarella, encara que podia ser qualsevol barranc, no sembla que siga l'Albareda perque aquesta delimitació ve de la Mata i de la mola de Saranyana a la Todolella, i passaria pel Castell de Celumna, que posiblemente siga, o bé el nostre, que encara no queda clar, o la fortalesa que hi havia a la Roca Roja, i després va rambla Sellumbres amunt fins a l'ermita del Cid (Iglesia del Cid i Coves del Cid). Per un altre document de delimitacions que es fa cinc anys més tard, el 1217, que va servir per a que en 1407 es posaren fites a la frontera entre el Castell de Morella i la batllia de Cantavella, queda clar que aquesta delimitació va pel barranc dit de l'Alcantarella, que és el ara conegut per Barranco del Peral o Barranc del Mas de las Peñas, que baixa des de les Cabrelles fins a la Rambla Sellumbres, coneguda més amunt com a Riu de les Truites; per tant, si l'Alcantarella és aquest barranc no pot ser l'Albareda]

[PUIG IZQUIERDO, Fidel Alejo. La Iglesuela del Cid y su ermita. Datos geográficos e históricos. pàg. 49. Imprenta Ferrando. Alcañiz. 1991]


I Fidel ens dóna una altra informació, que és on hi havia documentació sobre la batllia de Cantavella, que era, sorprenentment, en Miravet de Ebro. Diu:

<<En la posesión de las tres bailías de Cantavieja, Castellote y Monzón sucedió a los Templarios la orden de caballeros de San Juan, llamada también de los Caballeros del Hospital u Hospitalarios, que creada en 1104 con el objeto de suministrar lo necesario a los que iban a Jerusalén a visitar el Santo Sepulcro y de cuidar del arte militar en lo referente a las guerras contra los moros, se fue apoderando poco a poco de todas las posesiones que tenían sus anteriores. Estos pusieron priores a la orden para que el gobierno de la iglesia y varios conventos en distintas poblaciones, siendo uno de los comendadores más notables de esta orden Freyre Arnal de Castellví, que en 1367 cedió a treudo varios terrenos de la orden, sin perjuicio de que su castellán de Amposta siguiese nombrándoles el justicia, jurados y otros oficios anexos a su cargo. De aquí que las actas de todo lo que se refiere a la bailía de Cantavieja y de sus lugares se hallasen en Miravet de Ebro en 1710, según Piera, y de aquí que hayamos visto tantos recibos o albaranes en el archivo municipal de la Iglesuela firmados por el castellán de Amposta y referentes a los cobros de derechos sobre dichas bailías [ENCARA ESTARAN ALLÀ??*]. El escudo de armas de San Juan, o de Santiago, o de San Jorge, como se llama en Aragón, está grabado en lo más alto del portal del muro, encima del que se halla la cruz de San Jorge. Parecen <<estelas funerarias>> de algún maestre templario. [A CANTAVELLA?? ENCARA DEU D'ESTAR??]>>

Nota: Fent una recerca en internet, sabem que a l'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserva un "índex de l'Arxiu de Miravet" [CALDRIA CONSULTAR-LO] (font: Anuarios de Estudios Medievales, en books.google.es)

[PUIG IZQUIERDO, Fidel Alejo. La Iglesuela del Cid y su ermita. Datos geográficos e históricos. pàg. 49. Imprenta Ferrando. Alcañiz. 1991]


En una web en la que parla dels castells de Castelló, diu de Portell que:

<<Pedro II de Aragón en 1212 dona Cantavieja y los montes que la rodean a la Orden del Temple, la cual fortificaría este paso de control de comarca. Pero tras la conquista de Morella por Blasco de Alagón en 1231 Portell se englobó como aldea de Morella. Así continuó hasta 1691 en que logró la independencia de la capital Morella.>>

Sobre el nostre "castell", afegeixen:

<<Se trata de un castillo urbano en el que sobresale la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje es la verdadera pieza maestra de la fortificación. Es de planta rectangular. Presenta gran altura. Es de fábrica de sillería. Actualmente realiza las funciones de campanario de la nueva iglesia. Fue conquistada por Blasco de Alagón. Formó parte de los dominios de Morella en el siglo XIV.>>

Del poble també diuen el següent:

<<Portell se encuentra a 1.074 m. de altura y controla los pasos naturales desde La Iglesuela hacia Els Ports de Morella.

Existen sobresalientes los siguientes elementos arquitectónicos:
1) Recinto murado: Es una configuración de planta poligonal. La fábrica es de mampostería. Presenta torre de planta cuadrada o rectangular. El recinto aunque en parte englobado en construcciones de la villa todavía mantiene parte de su origen que se caracteriza por la reciedumbre y fortaleza.

Presenta los siguientes portales:
1) Portal de la calle Estefania. Ha desaparecido. Se hallaba enfrente del río.
2) Portal del Carrer Nou. Se destruyó recientemente y era conocido como Portal dels Moros.
3) El Portal. Se trata del portal más notable de la villa.
4) Portal junto a la Ermita de la Virgen de la Fuente. También ha desaparecido.

Las torres de la muralla no presentan nombres específicos.

Observaciones: Existen dos torres rurales: una al S. de la población [la Torreta] y otra en las cercanías de las Albaredas [l'altra Torreta?].>>

[naturayeducacion.com/castillos]  


  Cartes de poblament i delimitacions de territoris:  1201-1232   1233-1242   1243-1300
 

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà