HISTÒRIA

Recopilació de documents històrics feta per Jacint Cerdà Moles.

EDAT PEDRA EDAT METALLS IBERS ROMANS VISIGOTS
Segle VIII Segle IX Segle X Segle XI Segle XII
Segle XIII Segle XIV Segle XV Segle XVI Segle XVII
Segle XVIII Segle XIX Segle XX Segle XXI Bibliografia
recerca feta per www.freefind.com avançat

Vam créixer pensant que no teníem història; que tot s'havia perdut cremat en les guerres; que tot passava per la història de la "gran Morella". No és cert! A Portell no hi ha arxiu històric, però han quedat moltes còpies de documents "nostres" repartides pels arxius més inesperats. Només és qüestió de perseverar i de seguir la pista als documents que anem detectant. Així, a poquet a poquet, peça a peça, anem reconstruint el gran trencaclosques de la nostra història. I les noves tecnologies ens ajuden molt als qui ens apassiona aquesta tasca.

El que anem fent és transcriure totes les referències que anem trobant en llibres, revistes, pàgines web, etc., unes perquè citen directament Portell o alguna part del terme, i altres perquè ens afecten també d'una manera o altra. Per això, potser us sorprendrà trobar en aquesta col·lecció de documents, alguna transcripció on el nostre poble ni tan sols apareix. El que pretenem és entendre, no només la nostra història, sinó la de tota la zona, una cruïlla de pobles valencians, aragonesos i catalans; pobles que, sovint, han estat estudiats per separat, segons la procedència de l'historiador de torn. Per això, tractem d'aglutinar les informacions trobades en totes les fonts possibles, obviant les fronteres políticoadministratives. Les transcripcions tractem que siguen literals, respectant la llengua amb la qual es van escriure. Les que trobareu en blau que són les darreres incorporades. En tots els casos hi afegim la referència bibliogràfica. Per tant, us aconsellem que, si us és possible, aneu sempre a la font original per tal d'evitar les errades que s'hagen pogut colar en fer les transcripcions. Benvinguts a la nostra història!!

Alguns dels darrers documents afegits:

 

GENER, 2021

 

- Una dona escriu sobre la seva infantesa en el Fortanete dels anys 50 i recorda que anava "el chato de Portell" a fer fotos. (Consultar informació en el any 1953)

 

- En una pàgina web genealògica dels Urquizu hem trobat fins a vuit portellans: Miguel Ferrer, Inés Guasch (potser era Guarch) i Pedro Guasch (o Guarch) (v.1760); Manuel Plana (1770); Juana Maria Cerdà Beltrán, Juan Cerdá, Josepha Beltrán (v.1771); José Grau Urquizu (1861); a més d'una desconeguda que es casa amb un Joaquín Urquizu de Forcall (1781); a més d'una desconeguda que es casa amb un Joaquín Urquizu de Forcall (1781). (Consultar informació en el any 1770)

 

- Un important document trobat en un cartulari de l'Arxiu Històric Nacional. Diu que Morella s'havia apropiat de part de Cantavella. No el cita però segurament parla de Portell, que en aquells anys estava en disputa entre el rei i els templers. (Consultar informació en el any 1247)

 

- En els darrers mesos s'han afegit diversos documents. Entre ells, destaquem el fragment d'un llibre sobre la fundació del grup de castellers "els Capgrossos de Mataró" perquè escriuen que van comprar ses seues primeres faixes a Portell. (Consultar informació en el any 1996)

 

AGOST, 2019

 

- Una extraordinari article sobre el safrà al segle XV en la nostra comarca cita diversos personatges i topònims de Portell. (Gent:) Bartomeu Vives, Calatayú Aguilar (la dona), Domingo Gassulla, Ramón Aguilar, Domingo Martí (rector), Joan Blasco, Dolceta (la dona). (Lloc:) Les Alberedes, partida de la Serra. (Consultar informació en el segle s.XV, 1436, 1441, 1455 i 1444)

 

ABRIL, 2019

 

- En una visita al museu dedicat al carlisme, de Cantavella, trobem una sala on es reconstrueix l'escola del Barranco. En un panell explicatiu apareix reproduïda part de la inscripció d'un dels cursos (els primers vint alumnes matriculats). Per l'edat, suposem que serà de primers dels anys 40s. N'hi ha de diferents masos de la barrancada i, algun d'ells, del terme de Portell. (Consultar informació en el segle s.XX, 1942)

 

- Nomenclator de 1860 de tota España. Trobem un munt de topònims de Portell, sobretot, masos. N'afegim dos més però amb menys informació toponímica: el de 1888 i el de 1940. (Consultar informació en el segle s.XIX, 1860)

 

- Comunicació personal del cinctorrà Ferran Guardiola, on ens aporta un parell de documents notarials: un de 1563 sobre "partició de termes" entre Portell i Cinctorres, del que hi ha dos versions, i un altre, de 1699, anomenat "Regoneixement dels camins açagadors, sendes comunes, mallades, abeuradors y altres coses comunes", que encara no tenim clar de què va però que, igual que el primer, ens aporta uns quants topònims medieval interessantíssims. (Consultar informació en el segle s.XVI, 1563 i s.XVII, 1699)

 

- Coneixem l'existència d'una circular de 7 de març de 1817 per la que es fan padrons de cadascuna de les parròquies del Bisbat de Tortosa. Esperem que algun dia publiquen el de Portell tal i com es va fer del de Cinctorres: "Libro Padrón de la Parroquia de Cinchtorres". (Consultar informació en el segle s.XIX, 1817)

 

- Un de La Cuba que vivia en Portell compra en Vilafranca una rabera de cabres. El seu nom, Domingo Vilaplana. No sabem si vivia en el poble o en algun mas. En el mateix article, de Vicent Royo, trobem també tres portellans que venen llana a un comerciant de Mirambell, seguramen al mercat de Vilafranca. Són Bartomeu Colina, Simó Just i Aparici Fabregat. I, a més,cita "un carreter de Portell" (del qui no diu el nom) que deu diners a un comeciant vilafranquí per la compra de llana. També es parla d'un colorant per la roba, el pastell (o pastel) -v.1374-. (Consultar en el segle s.XIV, 1395, segle s.XV, 1402 i 1405-06)

 

- Notícia en un periòdic de Terol sobre uns portellans acusats per activitats contra la salut pública en la Puebla de Híjar. Són Ángel Bono Marín y Francisco Marín Centelles. (Consultar en el segle s.XX, 1935)

 

- Nomenament com a secretari de l'Ajuntament de Felipe Tro Crespo. (Consultar en el segle s.XX, 1950)

 

- Trobem un parell de portellans que son nomenats notaris en 1404: Marí Darnes i Antoni Cirera. (Consultar en el segle s.XV, 1404)

 

MARÇ, 2019

 

- Afegim dades sobre la Guerra Civil per la nostra zona en maig de 1938. Entre altres coses, el diari de Luis Hernaiz, un soldat que anava amb els Requetés de Lácar, en la 4ª Compañía. Aquests Requetés eren soldats carlistes (o tradicionalistes) que donaven suport a Franco perquè el seu ideal era la restauració de la monarquia en la figura del pretendent borbònic Jaime i no en la person del fill d'Alfonso XIII. En el seu diari va relatant el que li va passant cada dia. Com que en el citat diari trobem notícia d'un avió republicà abatut per l'Angresola, consultem també un magnífic treball de Jesús Salas sobre l'aviació en Castelló en aquells anys de la guerra. (Consultar en el segle s.XX, 1938)

 

FEBRER, 2019

 

- Completem una mica més les notes de Jerónimo Muñoz, de 1568, amb les que es fa el primer mapa de València (Ortelius, 1584). Quan marca la ratlla d'Aragó per ací diu: "De aquí va entre Miranbell, de Aragón, y el Portell, de Valencia, I legua". (Consultar en el segle s.XVI, 1568)

 

- Tenim també notícia d'un llibret que no té data però que serà també del s.XVII (posem el fragment que hem aconseguit a continuació de l'anterior). L'escrit rep per títol: "Llibre de reparticions axí de grans com de carnatge y vi y altres menúcies de tot lo port de Morella en lo qual està també los grans en lo terme de Morella" A. RV. Varia (libros), nº.32, i segons diu l'autor que l'ha consultat (Jorge Correa Ballester), Portell apareix també dins de la Batllia de Morella. (Consultar en el segle s.XVII, 1669)

 

- Trobem un llibre de 1669 titulat "Montesa Ilustrada. Origen, Fundación, Principios, Institutos, Casos, Progresos, Jurisdicción, Derechos, Privilegios, Preeminencias, Dignidades, Oficios, Beneficios, Héroes y Varones ilustres de la Real, Ínclita y Nobilísima Religión Militar de N. S. Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama." on es citen les 35 viles i llocs de la Batllia de Morella en aquell moment, sent Portell un d'ells. (Consultar en el segle s.XVII, 1669)

 

GENER, 2019

 

- Trobem un llibre de 1625 titulat "Volum e recopilació de tots los Furs, actes de Cort, que tracten dels negocis, y affers respectants a la Casa de la Deputació, y Generalitat de la Ciutat, y Regne de Valencia" on apareix Portell i altres pobles de la comarca dins de l'anomenat "Quarter de Tremuntana". Parla de taules de mercaderia. Ens diu que en 1490 el sobrecollidor d'aquest quartell de tramuntana era el mercader Joan Tolsa. (Consultar en el segle s.XV, 1490 i en el segle s.XVII, 1625)

 

MAIG, 2018

 

- Coneixem dos nous documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó sobre els conflictes entre Cantavella i Morella per la demarcació dels termes de l'Angresola i Portell. (Consultar en el segle s.XIII, 1280-83)

 

- També de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, coneixem un veí de Portell resident a l'Angresola en 1573:  Pedro Fortanet., per un "treudo de 3 fanegas de trigo, sobre unas casas con un bancal, detrás de ellas, en La Iglesuela (del Cid), en la parte alta de la Calle Mayor". (Consultar en el segle s.XVI, 1573)

 

GENER, 2018

 

- Incorporem diverses notes sobre conflictes entre 'Portiell' (del castell de Moriella) i els pobles de la batllia de Cantavella. Com a curiositat, la captura en Portell d'uns "espies castellans". (Consultar en el segle s.XV, 1453)

 

- En un llibre de Mirambell trobem uns quants propietaris portellans de bens en aquest poble veí. Estan inclosos en la "pecha" (impost) de 1482 i són aquests:  Antoni Rosel, Johan Miralles, Bernat Carrquases, Jayme Matutano, Jayme Quarquases, Pascual Rosello, Miguell Carquases, Pere Blasco, Pere Castello i Pere Scoriolla. Una meravella de document que ens fa pensar que encara hi ha molts tresors per descobrir. (Consultar en el segle s.XV, 1482)

 

- Afegim un document molt interessant corresponent a les enquestes del Conde de Aranda sobre Confraries i similars. En el document que envia Portell apareixen noms interessants, com Ygnacio Plana, Manuel Guimerá, Ysidro Bono i Pedro Vinayxa. (Consultar en el segle s.XVIII, 1770)

 

NOVEMBRE, 2017

- Un altre petit fragment de testament d'un atre portellà, Juan Tallada. Com que encara no hem pogut consultar la font, no sabem la data. Pinta a molt antiga, ja que diu alguna cosa com: <<Nota 3. "Item vul e man que sie aut hun home lo qual sie pagat dels meus bens que vaie a vetlar a Santa Maria de Monserrat lo qual sie pagat e coneguda de marmesors". Testamento de Juan Tallada, vecino de Portell.>> (Consultar en ells volums 25-26 del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1949. books.google.es)

 

- En un diari mèdic de 1859 apareix el nom d'un cirugià de Portell, Quirico Carceller. (Consultar en el segle s.XIX, 1859)

 

- En un diari oficial de Cuba trobem en 1911 un jove portellà, Juan Castillo Dalmau. Forma part d'un llistat però no hem pogut saber de què va exactament. (Consultar en el segle s.XX, 1911)

 

AGOST, 2017

- En agost de 1853 es nomena per al "curato" de Portell a Miguel Monfort. (Consultar en el segle s.XIX, 1853)

 

- En novembre de 1851 trobem una notícia (també en la Gaceta) que parla de Benassal però que ens parla d'un que "va ser" capellà a Portell, José Miralles. (Consultar en el segle s.XIX, 1851 i 1852)

 

- En març de 1868 es publica una plaça de secretari a Portell. Ho trobem a la Gaceta de Madrid. Ens diu el nom de l'Alcalde: Jerónimo Boix, i del secretari accidental: Rafael Vidal. (Consultar en el segle s.XIX, 1868)

 

- En setembre de 1931 ix una plaça de carter (més concretament, "peatón") entre l'Angresola i Portell. Ho trobem a la Gaceta de Madrid. Aquesta dada ens porta a consultar si apareix "Portell" en més articles d'aquest diari, sobretot de les guerres carlistes, que incloem en la secció històrica corresponent. Aquest diari (1661-1959) es pot consultar online a la web del BOE: boe.es/gazeta (Consultar en el segle s.XX, 1931)

 

- Hem trobat un article molt interessant d'Albert Moncusí. Sempre havíem sentit com s'heretaven antigament els masos (per exemple, el Mas de Moles): tot el mas era per a l'amillorat (o hereu), i la resta de germans, els burdegassos -sí, estem parlant d'una paraula de Portell, per molt que ens puga sonar al Penedès, per exemple-, eren compensats d'alguna manera per tal de poder guanyar-se la vida. (De moment, consultar en Biblio) revisar-lo!

 

- Afegim un quadre de dades molt interessant del Portell de 1930 (aprox.), on apareixen els noms dels que ocupaven càrregs i oficis en aquell any. Imaginem que provenen de la guia de Castelló i província d'aquell any. L'incorporem des de l'Arxiu Fotogràfic de Portell. (Consultar en el segle s.XX, 1930)

 

JUNY, 2017

- Trobem un servei d'ortofotos de tota Espanya i incloem una captura de Portell de 1946-47. (Consultar en el segle s.XX, 1946)

 

MAIG, 2017

- Ferran Guardiola cita la rambla de Sellumbres, que troba escrit en un llegat notarial. (Consultar en el segle s.XVII, 1631)

 

- Ferran Guardiola ens fa menció d'un topònim de Portell: el mas d'en Vela, que troba escrit en un llibre del arxiu de Cinctorres. Aquest document ens aclareix l'etimologia d'aquest lloc. (Consultar en el segle s.XVIII, 1775)

 

ABRIL, 2017

- Vicent Royo ens dona la xifra de la multa que vam haver de pagar els de Portell a Morella quan la Guerra de Succesió: 6.600 sous. (Consultar en el segle s.XV, 1410-12)

 

- Un reputat picapedrer portellà, Domingo Montpaó, que treballa en Vilafranca, surt en defensa d'un mosso vilafranquí que té, davant d'un deute. (Consultar en el segle s.XV, 1401)

 

- El professor Ramon Ortolà em dóna coneixement d'una publicació de 1912 que és una delícia. Es tracta de llibre que escriu el que va ser un soldat carlista anomenat Ciro Bayo, que amb només 16 anys va viure la guerra per la nostra zona; molt interessants són les seues reflexions. (Consultar en el segle s.XIX, 1875)

 

- Coneixem l'existència d'un "Arxiu fotogràfic" amb 79 fotos de Portell, fetes entre 1961 i 1977. És el fons fotogràfic de "Mario Guillamón" que pertany a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Investigar!! (Consultar en el segle s.XX, 1961)

 

- Diari d'un soldat republicà, Antoni Roig, que explica de manera molt particular al seu pas per les notres terres, Portell inclòs, durant la Guerra Civil. (Consultar en el segle s.XX, 1938)

 

- Llistat de portellans víctimes de la Guerra de Cuba. Noms que caldrà revisar per confirmar i evitar errades. Està en un treball amb el llistat de tots es que se saben que eren de Castelló. No és un llistat complert perquè hi ha soldats que no consta d'on eren. (Consultar en el segle s.XIX, 1895)

 

- En la web museudelaparaula.es és poden vore un parell de videos de Luisa Camañes i Severiano de l'Albareda parlant a finals del segle XX. També es poden vore algunes altres persones de la comarca, que parlen de coses molt interessants. De fet, un d'Olocau i un altre que també ho és però que viu a la Mata, comenten que un mas d'Olocau tenia els propietaris a Portell i Vilafranca i els hi havien de pujar tots els anys part de la cullita (40 cahices de trigo, crec que diuen). Investigar de quin más es tracta!!

 

- Arrel d'una publicació en la revista de natura Quercus, trobem la foto d'un ós que va captant pels carrers de Morella. Pertany a una col·lecció fotogràfica molt important, l'Arxiu Pascual. Caldrà estar atents per vore si apareix alguna foto de Portell. (Consultar en el segle s.XX, 1920)

 

GENER, 2017

- Trobem la pista d'un capellà que estava a Portell i va morir a la guerra civil, Joaquín Querol Royo, sembla que nascut a Morella. Hi ha un expedient a l'Arxiu Històric de Tarragona i un altre al del Bisbat. (Consultar en el segle s.XX, 1936)

 

NOVEMBRE, 2016

- Un llistat de nomenaments de notaris entre els anys 1351-1396. Del llistat de 610 notaris que trobem, copiem els 60 que ens pillen més a prop. De Portell n'apareixen dos: Vicent de Copons i Benet d'Arnes. (Consultar en el segle s.XIV, 1351)

 

- Un portellà que es deia Pascual de Torres compra una vinya a La Cuba, en "lo loch apelat devall les forces". (Consultar en el segle s.XIV, 1400)

 

- Sobre la creu processional que hi havia a l'església. Ara al Museu d'Arqueologia Nacional. Posem també una foto que trobem per internet. (Consultar en el segle s.XV,1430)

 

- Sobre un retaule que hi havia a l'ermita de l'Albareda. (Consultar en el segle s.XV, inici)

 

- Trobem unes donacions a l'eglésia i a l'hospital del poble. Això ens dóna el nom del rector: Pere Pau Bono, i també d'un beneficiat: Matheu Bono. (Consultar en el segle s.XVI, 1600)

 

- Informació complementària de la família Dols, constructors d'esglésies, com la de Portell, i altres obres de nivell. (Consultar en el segle s.XVIII, Dols)

 

- Més dades sobre els bombardejos dels "Stuka" de la Legió Còndor a Ares, Benassal, Vilar de Canes i Albocàsser. En una revista que es diu Cazarabed. (Consultar en el segle s.XX, 1938)

 

- Tractem de reconstruir el camí de la transhumància, per on anaven i tornaven ("a extrem") les ovelles des de les proximitats de Valdelinares fins als voltants de Tortosa. Ho posem al segle XIII ja que és un camí tan antic que sabem que Jaume I va passar més d'una vegada. (Consultar en el segle s.XIII)

 

- Trobem al BOE republicà del 1937 que hi havia mestres que havien fugit dels seus destins, per la qual cosa se'ls anava a sancionar. Entre ells, dos mestres de l'escola de chiquetes de Portell. (Consultar en el segle s.XX, 1937)

 

- Coneixem una història agredolça de la guerra civil. Són un parell de cartes que envia un jove sargent d'Artana a la seua família, a penes 10 dies abans de morir. Els diu als seus pares i germans lo content que estava perquè uns de Portell l'havien convidat a dinar el dia de cap d'any. (Consultar en el segle s.XX, 1937)

 

- Incloem una taula comparativa amb dades oficials dels censos de població del INE des de 1857 a 2011. Abans a 1857 no són ja tan fiables. Baix del cens de 1857, s'afegeix un resum de tots els censos històrics dels que ens parla el INE. (Consultar en el segle s.XIX, 1857 i s.XX, 1900)

 

- Interessant "pdf" sobre la fabricació de barrets de pell de conill que es feien a Tronxó. Portell era un dels pobles compradors. (Consultar en el segle s.XX, 1930)

 

- Portell apareix també als diaris de sessions de les Corts de Cadis. Hem trobat, per casualitat, un pressupost de carreteres. (Consultar en el segle s.XIX, 1878)

 

- Casualment, el dia de Tots Sants trobem un article que parla d'expedients de morts per accidents i suicidis als pobles de Castelló des de 1942 a 1960. En Portell hi ha diversos casos. (Consultar en el segle s.XX, 1943)

 

OCTUBRE, 2016

- Si fa poc trobàvem una portellana de casa noble (Inés d'Arnes) casant-se amb un noble de Morella, ara en tenim una altra, Maria Francesca d'Arnes, que fa el mateix amb un noble d'Ulldecona dels Constantí, i una filla serà hereva dels Barons de Purroi. Afegirm cinc noms de portellans. Són Francesc d'Arnes (i la seua dona Teresa Molina, de Fortanete), i tres filles: Maria-Francesca, Antònia i Josepa d'Arnes. (Consultar en el segle s.XVII, 1700)

 

- Podem consultar un cens de 1646 que sabíem que existia però del que no teníem detalls. Ara ja tenim els noms. Poc a poc anem reconstruint el nostre passat. (Consultar en el segle s.XVII, 1646)

 

- Al segle XX apareixen diverses Guies Oficials de la província de Castelló, en forma d'almanac o calendari. Ací en tenim una més, la de 1900. (Consultar en el segle s.XIX, 1900)

 

- Coneixem la tràgica mort en accident de moto d'un portellà, a Eivissa, en 1968. Es deia Simplicio Centelles Barreda. (Consultar en el segle s.XX, 1868)

 

- Trobem un cens electoral de 1895 amb tots els noms dels electors, edats, adreces, oficis i si sabien, o no, llegir i escriure. Es un retrat interessant d'aquell Portell de finals de segle XIX. (Consultar en el segle s.XIX, 1895)

 

- Coneixem el nom d'un altre portellà. Aquest, del segle XVII, es deia Miguel Fortanet i va morir a la Baronia de Serra (Camp de Túria) l'any 1666. (Consultar en el segle s.XVII, 1666)

 

- Aconseguim entrar a l'arxiu Datini, de la ciutat florentina de Prato. En aquest arxiu hi ha molta documentació sobre el comerç de la llana de Florència. Aquests comerciants solien vindre per les nostres terres. A Portell compràven a la família Freixenet. Si ja coneixiem a un Pedro Frassinet, ara sabem que també hi havia un Antoni Frexinet (Consultar en el segle s.XV, 1410)

 

- Llegint sobre la destil·leria Segarra, trobem la compraventa del Land Rover de l'abuelo Vinaixa (Consultar en el segle s.XX, 1966)

 

- Documents de 1927 i 1929 sobre les possessions del bisbat de Tortosa en Portell. (Consultar en el segle s.XX, 1927)

 

- Si l'altre dia ens apareixia un Miguel de Arnes al segle XVII, ara hem de parlar d'un altre d'aquesta família: Joan d'Arnes, que apareix com a testimoni d'un afer monetari entre uns cinctorrans i <<l'ajuntament>> del Vila-real de 1555. Els documents es van signar a Portell. Li hem d'agrair a Ferran Guardiola, de Cinctorres, que ens fes arribar els documents. (Consultar en el segle s.XVI, 1555)

 

- Jean-Baptiste Morin és un oficial francès que rep de Napoleó l'ordre de comandar un regiment que estava operatiu en Espanya. Li costa quasi vuit mesos trobar-lo, i en un diari va anotant per on passa i les coses que veu. Revisem l'itinerari i veiem que està bastant per la costa de Castelló. (Consultar en el segle s.XIX, Morin)

 

- Algunes dades sobre Portell durant la invasió francesa de principis de segle XIX extretes d'un fantàstic treball de Ricardo Pardo (2009). D'aquesta guerra i les posteriors, a la província de Castelló, hi ha molta informació en aulamilitar.com (Consultar en el segle s.XIX, 1808-14)

 

- Un militar i escritor xilé, Nicolàs de la Cruz, en 1806, viatja per Espanya, França i Itàlia. Revisem l'itinerari i, encara que no passe per la nostra comarca, sí que ho fa per la costa de Castelló, seguint l'antiga via romana. (Consultar en el segle s.XIX, 1806)

 

- Entre els anys 1739 i 1750, Fra Roque Alberto Faci, fa i publica un llibre, en dos volums i quatre parts, sobre les ermites i marededéus d'Aragó. Deixant de banda la evident càrrega religiosa, hi ha moltes coses interessants relacionades amb aquestes. Portell no el cita però sí que apareixen la majoria dels pobles de la zona, especialment els d'Aragó. A més, hi trobem una llarga i virulenta rèplica a una publicació anònima, segurament feta per morellans, que afirmava que va ser al bosc de Vallivana on l'apòstol Sant Jaume (Santiago) va deixar la primera mare de déu només va arribar a la península. (Consultar en el segle s.XVIII, Faci)

 

- En 1658, el Batlle general de Morella, Gaspar de la Figuera, publica un llibre que du per títol Miscelanea sacra de varios poemas, on parla sobretot de la Balma. De Portell cita la Mare de Déu de la Font. (Consultar en el segle s.XVII, 1658)

 

- En un arbre genealògic d'un noble morellà de l'Ordre d'Alcántara, Antono Pedro y Moliner Arnes y Sans, "Sargento Mayor de Dragones", apareix una coneguda branca portellana, els Arnes, també nobles. Apareix el nom de Miguel de Arnes durant almenys tres generacions seguides. (Consultar en el segle s.XVII, 1668 i 1694)

 

- Trobem una connexió navarresa en el moment de la conquesta. Sancho el Fuerte de Navarra es fa depositari d'alguns castells i viles, com el d'Olocau, el Mallo, Puertomingalvo i altres. (Consultar en el segle s.XIII, 1204-1206 o més concretament en s.XIII-Navarra)

 

- Afegim uns quants documents molt interessants que trobem en una web de Catí: catimenu.com  (Consultar en els segles s.XIV, s.XV, s.XVI i s.XVII)

 

SETEMBRE, 2016

- Extracte del Atlante Español, de Bernardo Espinalt. Un diccionari enciclopèdic de referència del segle XVIII. Ens parla de Portell i ens mostra un dibuix de com era; escut que podeu vore també en esta mateixa pàgina, una mica més avall, amb la resta d'escuts i segells. (Consultar en el s.XVIII, 1778-1795)

 

- Un mapa de camins d'Espanya en 1546. (Consultar en el s.XVI, 1546)

 

- Al segle XV també hi havia corrupció i picaresca per tal d'evitar pagar impostos. És el cas d'un poderòs mercader vilafranquí, Berenguer Centelles que, per tal de no pagar les contribucións que li demanaven al seu poble, decideix marxar a viure fora: entre altres llocs, a Mirambell, Morella i, finalment, a Portell on es queda fins prop de la seva mort, tres o quatre anys més tard. (Consultar en el s.XV, 1402)

 

- Trobem el nom d'un portellà de 1680, Jaime Sorribes, en uns documents de l'arxiu de Tronchón. Es d'una compra que fa a un veí de Tronxó. De moment no tenim més dades. (Consultar en el s.XVII, 1680)

 

- Recullim un fragment d'un llibre manuscrit de 1810 d'un frare de La Cuba, Fray Juan Molés, on delimita el terme del poble, citant que "confronta por el río con los términos de La Mata y de Portel por oriente y mediodía", però també ens diu que La Cuba, segons tradició popular, abans es deia "Valle del Oro". Curiosament, a la carta pobla tampoc es diu La Cuba i sí el nom d'una Vall, però no de l'or, sino "des ledons". (Consultar en el s.XIX, 1810)

 

- Afegim el que diu de Portell la guia oficial de Castelló de 1890. No conté informació tan detallada com l'anuari que vam afegir l'altre dia, de 1922, però benvinguda siga. (Consultar en el s.XIX, 1890) A continuació, n'afegim una altra de 1900, que a penes diu gran cosa, en aquest cas, un anuari de la industria i del comerç i guía per a Castelló i província per a 1910. (Consultar en el s.XX, 1910) I també la guia comercial de la província de 1921. (Consultar en el s.XX, 1921)

 

- Gràcies a la Biblioteca Valenciana Digital (bivaldi), podem tenir accès a llibres clau com el Atlante de Espinalt, el Viage de Ponz, la España Sagrada de Enrique Florez, o els Anales del Reino de Aragón de Zurita.  (Aquest portal l'hem afegit al nostra secció de bibiografia: Biblioteca Valenciana DIGITAL. bivaldi.gva.es)

 

- Afegim el que diu de Portell un anuari de la província de Castelló de 1922. Sempre són interessants per vore què diuen del nostre poble en aquell moment, però a més, ens dona noms i cognoms dels portellans que tenien càrregs o negocis en aquell any. (Consultar en el s.XX, 1922)

 

 

AGOST, 2016

- Tenim coneixement de que una família tenia terres a diversos pobles de la comarca gràcies a privatitzacions de terrenys comunals i, suposadament, aprofitant-se del càrreg que ocupaven. Eren els De Pedro: Carlos de Pedro i, més tard, el seu fill, Pablo de Pedro i Pastor. (Consultar en el s.XVIII, 1786 aprox.)

 

- Un pelaire de Portell, Narciso Marín (o Nicolás Marín, com apareix també en un dels documents) demana una rebaixa en els cànons que pagava al Patrimoni Reial. Del llibre només hem pogut consultar algun fragment però seria interesant revisar-lo. (Consultar en el s.XVIII, 1785)

 

MAIG, 2016

- En un llibre sobre Herbers, trobem un document on apareix un "masover" portellà, Joan Colomer, que el 6 de setembre de 1628 és testimoni en una concòrdia entre el senyor d'Herbers i uns veïns d'aquell poble. (Consultar en el s.XVII, 1628)

 

OCTUBRE, 2015

- Afegim un llistat d'oficis valencians dels anys 1636 i 1643, d'un treball filològic fet per Jordi Colomina. (Consultar en el s.XVII)

 

SETEMBRE, 2015

- Trobem la dada d'un jove portellà, Guillemó Domènec que, en 1366, va anar a treballar i aprendre a casa d'un "físic" (metge) de Barcelona. (Consultar en setembre del s.XIV)

 

JULIOL, 2015

- Afegim un petit video sobre els bombardejos d'Ares, Benassal, Vilar de Canes i Albocàsser per part de la Legió Condor que Hítler va enviar per ajudar a Franco. (Consultar en maig del s.XX)

 

MARÇ, 2015

- Afegim diversos mapes de la zona a l'inici del segle XX. Resulten interessants per vore com era la comarca abans de fer-se les carreteres als anys 20. (Consultar en s.XX)

 

FEBRER, 2015

- Afegim informació sobre el "lligallo" de Morella -aldees incloses-, que era una espècie d'ogranització que tenien els pastors en l'Edat Mitjana. Principalment, amb un parell de publicacions de 1926, una de Tuixans i l'altra de Valls (Consultar en 1271)

 

NOVEMBRE, 2014

- Completem la informació sobre Julián Centelles Guarch, un portellà que va morir en un camp de concentració nazi (Consultar en 1941)

 

SETEMBRE, 2014

- Afegim un mapa francès on apareix Portell com un dels pobles de referència del Regne de València (Consultar en 1692)

 

MAIG, 2014

- Afegim un extracte d'un article d'Arasa sobre la troballa de primers de segle s'un "osculatori" a Portell a primers de segle XX (encara que es considera tardo-romà, consultar en Visigots)

 

MARÇ, 2014

- Incloses tres referències noves sobre la presència del carlista Cabrera en el nostre terme, el 27 de juliol de 1838. (Consultar en 1838)

- Deixem constància d'un llibre sobre la Diòcesi de Tortosa publicat el 1867. (Consultar en 1867)

- L'important lingüista Rovira i Virgili, parla de la nostra comarca en el volum 1 del seu llibre: Història nacional de Catalunya. (Consultar en 1922)

 

JUNY, 2013

- Trobem notícies sobre una reconstrucció de la nostra església en una butla papal. (Consultar en 1409)

 

MAIG, 2013

- S'inclouen unes quantes cartes pobla dels pobles del voltant. (Consultar en s.XII i s.XIII)

- Trobem el dibuix d'un "osculatori" visigot trobat a Portell allà per l'any 1929. (Consultar en visigots)

- Notícies sobre trobades en jaciments ibers a Ares i a Morella, en un llibre de Carmen Aranegui (Consultar en ibers)

 

OCTUBRE, 2012

- Portell segons la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa-Calpe (Consultar en 1933)

- Portell segons un Nomenclator de tots els pobles d'Espanya. L'escriu "Portéll" (Consultar en 1785)

- Sobre els justícies de Portell, que havien de jurar el primer de cada any davant el de Morella (Consultar en 1232)

- Un portellà, Juan Cerdà, es trenca tres costelles i li agraix a N.S. de l'Avellà la seua curació (Consultar en 1747)

- Un ciri que van pujar els catinencs a S.Pere va durar 26 anys, molt més que els de Portell (Consultar en 1695)

- Felip III d'Aragó (IV de Castella) dóna a l'església parroquial de Portell 500 lliures (Consultar en 1626)

 

SETEMBRE,2012

- Dada sobre població en Enciclopèdia de Malte-Brun (Consultar en 1832)

- Llistat de persones de la comarca afusellades entre els anys 1938 i 1943 (Consultar en 1941)

- Entrada "Sellumbre" al Diccionario Geográfico universal (Consultar en 1832)

- Entrada "Portell" al Diccionari de Gonzalo de las Casas (Consultar en 1857)

- Un de Cantavella compra en Barcelona una esclava sarraïna mestissa (Consultar en 1319)

- Cartulari que hi ha amb cartes pobla de la Bailia de Cantavella (1197-1388) (Consultar en 1197)

- Un de Fortanete té un plet contra el Capítol eclesiàstic de Portell "sobre maravedises" (Consultar en 1786)

- La priora del Monastir de Sigena dóna un mas (diu manso) a poblar en Villores (diu Villares) (Consultar en 1262)

- Un home que se'n va a la campanya de València deixa heretat en Villores (?) a un fill (Consultar en 1238)

- Entre 1377 i 1381, Morella i les aldees han de pagar a la casa reial 450.000 sous per prèstecs censals (en 1377)

 

AGOST, 2012

- Els de Portell ataquen i segresten un veí d'Ares en un camí reial (Consultar en 1295)

- Un pedrapiquer portellà construeix una capella en l'església de Vilafranca (Consultar en 1406)

- Compra d'un hort a les Albaredes (Consultar en 1407)

- Venda d'una casa, segurament de les Albaredes (Consultar en 1425)

- Un fragment d'un article folcklòric sobre la Mata d'un tal Tuixans (Consultar en 1926)

- Una altra versió de l'alçament de Portell quan les germanies, aquesta de Patxot (Consultar en 1521)

- Un quadre sobre la divisió de la província en partits judicials (Consultar en 1834)

- Fragment d'un mapa de la zona fet per Varvassore en 1532 (Consultar en 1532)

- Fragment d'un mapa de la zona fet per Ortelius, basant-se en les descripcions de Muñoz (Consultar en 1568)

- Detall d'un mapa de la zona fet per Ortelius on se veu escrit "Alboredes" (Consultar en 1584)

- Sobre un auto contra Portell sobre el pagament de quindenios del forn (Consultar en 1631)

- Se cita Portell en un llibre de Bernabé Gil sobre les terres i emfiteusi (Consultar en 1790)

- Fragment d'un manuscrit del s.XVI on diu que Alhorre és el mas de Fraiximeno (Consultar en 1233)

- Fragments d'un llibre interessant: la Fenix Troyana de Marés, capellà de Xelva (Consultar en 1681)

- Quatre portellans s'empadronen a Castelló (Consultar en 1449 i 1574)

Per possibles problemes d'accés al panell, entreu per ací: [entrada antiga]

SAPS D'ALGUN DOCUMENT I NO L'HAS TROBAT AL WEB? INFORMA'NS I EL POSAREM

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà


L' ESCUT

Ací us posem un mostrari dels diversos escuts i segells de PORTELL. Sembla que l'escut representa una fortalesa emmurallada, com era realment el poble. En quant als segells (davall), hi ha més disparitat.

Pedra trobada, segons sembla, en l'antic Hospital. Desconeixem de quin segle és i si era l'escut d'alguna família o l'escut del poble. Està a la paret de l'Església

pedra que hi ha sobre la font de "la Rosaleda" de Luisa Camañes; podria ser la mateixa que hi havia al peiró del Maset.

Escut que hi havia al PEIRÓ DEL MASET, davall de les escenes religioses, i que estava duplicat i alternat amb un altre familiar Escut trobat en l'Arxiu Municipal de Cinctorres en un document signat pel Justícia de Portell de 1443, Arnau Freixenet (el podeu trobar al llibre de Forcall de José Eixarch, mireu en la bibliografía) Escut de Portell segons ESPINALT en el Atlante Español (s. XVIII): "Tiene por Armas en Escudo un fuerte Castillo con tres Torres"

data indet. s.XV? s.XV 1443 ¿? 1784 ¿? fins el s.XIX  ¿?
           
Escut de Portell segons SARTHOU CARRERES (s. XIX); Segons el geògraf MADOZ (s. XIX), el nostre escut tenia "una torre y TRES LEONES" (sembla una errada i voldria dir "tres torreones") en una carta enviada des de les oficines municipals en época franquista Aquest és l'escut oficial, és el que surt a la viquipèdia Escut que actualment utilitza l'Ajuntament de Portell
1876 s.XIX 1911 ¿? 1948 s.XXI s.XXI

ELS PEIRONS QUE TENÍEM

i altres pedres interessants

 

EL PEIRÓ DE LES BASSES

peiró detall detall detall

 

EL PEIRÓ DEL MASET

   
  peiró detall amb escut del poble (a baix)  

 

LES PEDRES DE L'ESGLÉSIA

escut? cavaller templer? cabirol o porquet? filadora?

 

AL CAMÍ DELS PELEGRINS

   
  creu al camí, on dieuen que va morir un pelegrí  

BITLLETS

Petita mostra de bitllets antics.

bitllets antics bitllets de la República, vulgarment coneguts com "dels rojos" bitllets antics estrangers

Tornar                                                                                                   www.portell.tk