Gestión y mapeo del territorio con QGIS

Centro de Altos Estudios en Geomática (CAEG)

Michel H. Cueva, PERÚ - 2019

TEMARIO:

 

Vídeos previos.- Instalación del QGIS. (2016)

Vídeos previos.- QGIS aplicado a la Hidrología (paso a paso). (2017)

Vídeos previos.- Teledetección con QGIS. (2018) [2h.]

 

1.- EXPLORANDO UN MAPA SIG.

Vídeo 1.- Explorando un archivo Shapefile.

Vídeo 2.- Visualizando un archivo Shapefile.

Vídeo 3.- Explorando la simbología de un archivo Shapefile.

Vídeo 4.- Escala dinámica de un Mapa SIG.

Vídeo 5.- Identificar elementos de un mapa SIG.

Vídeo 6.- Buscar elementos en un mapa SIG.

Vídeo 7.- Coordenadas dinámicas de un Mapa SIG.

Vídeo 8.- Guardar y Abrir un Proyecto de Mapa SIG.

2.- DESCARGA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Vídeo 9.- Geoservidor MNAN.

Vídeo 10.- Geoportal SIGMED.

Vídeo 11.- Geoportal GEOCATMIN.

Vídeo 12.- Geoportal GEOBOSQUES.

3.- GEORREFERENCIACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Vídeo 13.- Caso #01.

Vídeo 14.- Caso #02.

Vídeo 15.- Caso #03.

Vídeo 16.- Caso #04.

4.- CREACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Vídeo 17.- Creación de shapefile con herramienta de geoprocesamiento Qgis.

Vídeo 18.- Creación de shapefile mediante script de Python.

Vídeo 19.- Creación de puntos de forma dinámica.

Vídeo 20.- Creación de puntos ploteando coordenadas.

Vídeo 21.- Creación de línea de forma dinámica.

Vídeo 22.- Creación de líneas a partir de puntos.

Vídeo 23.- Creación de líneas ploteando coordenadas.

Vídeo 24.- Creación de polígonos de forma dinámica.

Vídeo 25.- Creación de polígonos ploteando coordenadas.

Vídeo 26.- Creación de polígonos a partir de líneas.

Vídeo 27.- Creación de polígonos a partir de puntos.

5.- EDICIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Vídeo 28.- Mover puntos de forma dinámica.

Vídeo 29.- Mover puntos de coordenadas.

Vídeo 30.- Unir puntos.

Vídeo 31.- Disociar puntos.

Vídeo 32.- Mover vértices de líneas.

Vídeo 33.- Agregar vértices a una línea.

Vídeo 34.- Borrar vértices a una línea.

Vídeo 35.- Remodelar una línea.

Vídeo 36.- Cortar una línea.

Vídeo 37.- Fusionar líneas.

Vídeo 38.- Mover, agregar y borrar vértices de un polígono.

Vídeo 39.- Mover vértices de un polígono por medio de coordenadas.

Vídeo 40.- Remodelar un polígono.

Clase 41.- [Al full del temari del CAEG salta de la 40 a la 42]

Vídeo 41 (Clase 42).- Autocompletar polígono.

Vídeo 42 (Clase 43).- Cortar polígonos.

Vídeo 43 (Clase 44).- Fusionar polígonos.

Vídeo 44 (Clase 45).- Unir polígonos.

Clase 46.- Disociar polígonos. [Sembla que se'l salta]

6.- VISTAS PERSONALIZADAS (BookMarks).

Vídeo 45 (Clase 47).- Creación de Bookmarks de forma dinámica.

Vídeo 46 (Clase 48).- Administración de Bookmarks.

7.- HIPERVÍNCULOS (Hiperlinks).

Vídeo 47 (49).- Hipervínculo de tipo documento.

Vídeo 48 (50).- Hipervínculo de tipo URL.

8.- CREACIÓN DE CAMPOS.

Vídeo 49 (Clase 51).- Creación de campo de tipo texto.

Vídeo 50 (Clase 52).- Creación de campo de tipo numérico.

Vídeo 51 (Clase 53).- Creación de campo con herramientas de geoprocesamiento.

9.- LLENADO Y CÁLCULO DE CAMPOS.

Vídeo 52 (Clase 54).- Agregar registro de tipo texto desde la tabla de atributos.

Vídeo 53 (Clase 55).- Agregar registro de tipo texto desde la ventana de atributos.

Vídeo 54 (Clase 56).- Agregar registro de tipo texto desde la ventana de Field Calculator.

Vídeo 55 (Clase 57).- Cálculo de áreas.

Vídeo 56 (Clase 58).- Cálculo de perímetros.

Vídeo 57 (Clase 59).- Cálculo de centroide.

Vídeo 58 (Clase 60).- Cálculo de coordenadas planas UTM.

Vídeo 59 (Clase 61).- Cálculo de coordenadas geográficas.

10.- PLOTEO DE PUNTOS.

Vídeo 60 (Clase 62).- Conversión de Excel (Formato tabular) a shapefile.

Vídeo 61 (Clase 63).- Conversión de Excel (Formato csv) a shapefile.

Vídeo 62 (Clase 64).- Conversión de Kml a shapefile.

11.- ENLACES TABULARES.

Vídeo 63 (Clase 65).- Enlace tabular mediante la ventana de JoinData.

Vídeo 64 (Clase 66).- Enlace tabular mediante herramientas de geoproceso.

12.- CONSULTAS GEOGRÁFICAS.

Clase 67 (Vídeo 1).- Sentencia "Igual".

Clase 68 (Vídeo 2).- Sentencia "Or".

Clase 69 (Vídeo 3).- Sentencia "En".

Clase 70 (Vídeo 4).- Sentencia "No".

Clase 71 (Vídeo 5).- Sentencia "Y".

Clase 72 (Vídeo 6).- Sentencia "Mayor Que".

Clase 73 (Vídeo 7).- Sentencia "Menor Que".

Claes 74 (Vídeo 8).- Sentencia de rango de valores numéricos.

13.- SELECCIÓN POR ATRIBUTOS.

Clase 75 (Vídeo 1).- Selección por atributo de tipo texto.

Clase 76 (Vídeo 2).- Selección de atributo de tipo numérico. [NO ESTÀ] VID=

Vídeo 18 (Vídeo 2 de 9).- Creación de shapefile mediante script de Python.

14.- SELECCIÓN POR LOCALIZACIÓN.

Clase 77 (Vídeo 2).- Polígonos completamente contenidos.

Clase 78 (Vídeo 3).- Polígonos parcialmente contenidos.

Clase 79 (Vídeo 4).- Polígonos parcialmente y completamente contenidos.

Clase 80 (Vídeo 5).- Intersección de puntos.

Clase 81 (Vídeo 6).- Radio de influencia puntual.

15.- SELECCIÓN POR GRÁFICOS.

Clase 82 (Vídeo 7).- Selección por polígonos.

16.- CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Clase 83 (Vídeo 1).- Clasificación cualitativa por categorías valores únicos de puntos.

Clase 84 (Vídeo 2).- Clasificación cualitativa por categorías valores únicos de polígonos.

Clase 85 (Vídeo 3).- Clasificación cualitativa por cuantiles colores graduados.

Clase 86 (Vídeo 4).- Clasificación cualitativa por categorías varios valores de campos.

17.- ETIQUETADO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Clase 87 (Vídeo 1).- Etiquetado normal.

Clase 88 (Vídeo 2).- Etiquetado por expresión.

Clase 89 (Vídeo 3).- Etiquetado base en reglas.

Clase 90 (Vídeo 4).- Extracción de datos de etiquetado.

18.- CREACIÓN DE MAPAS.

Clase 91 (Vídeo 1).- Herramienta composición de impresión.

Clase 92 (Vídeo 2).- Configuración de tamaño de mapa.

Clase 93 (Vídeo 3).- Configuración de borde.

Clase 94 (Vídeo 4).- Configuración del Norte.

Clase 95 (Vídeo 5).- Configuración de grilla.

Clase 96 (Vídeo 6).- Configuración de leyenda.

Clase 97 (Vídeo 7).- Configuración de membrete.

Clase 98 (Vídeo 8).- Configuración del mapa de ubicación.

Clase 99 (Vídeo 9).- Configuración de la escala gráfica.

Clase 100 (Vídeo 10).- Configuración de exportación de mapa.

Vídeos posteriores.- Convertir Excel a Shapefile con QGIS 2020. (2020)

Vídeos posteriores.- Conectar una Carpeta en QGIS (Connect to folder) (2020)

 

Vídeos tutoriales de QGIS

Centro Integrado de FP de Almázcara (León)

Topografía Agraria y Gestión de los Aprovechamientos del Medio Forestal

VÍDEOS DEL BLOG:

 

Vídeo tutorial: Cómo crear un archivo vectorial tipo polígono en QGIS (base PNOA). (2020)

- Crear nova connexió WMTS (millor que WMS) de l'IGN: http://www.ign.es

- Carregar la capa del "PNOA máxima actualidad": http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma

- Assignar-li el sistema de referència de coordenades (SRC) d'ETRS89 (EPSG:25830).

- Per altres territoris que no siguen la part central de la península, usar-ne d'altres.

- Usar format JPEG o PNG en funció de la connexió.

- Crear polígon i editar-lo (fons transparent i contorn roig; editar punts).

- Clic en capa, clic en edición (lápiz) i clic en 'añadir polígono'. Clic en punt i anar fent.

- Un cop arriba al punt de partida, fa clic amb botó dret del ratolí.

- Crear superfície en 'calculadora' (crear campo nuevo) y $area (per defecte m2).

- Pensar sempre "actualizar campo existente", si hem fet polígons nous.

- Calcular la suma de les àrees (en la icona 'sumatori' de la barra).

Vídeo tutorial: Cómo editar una capa vectorial (tipo lineal) en QGIS. (2020)

- Editar capa lineal (en el camp 'id' ho deixa en 'NULL'; en 'longitutd', un valor.

- Usar 'Herramientas de vértice' amb molt zoom. Moure punts i crear-ne de nous.

- De fons té un mapa del IGN que es diu "Cartografía del IGN".

- Actualitzar els valors de 'longitud': calculadora i 'actualizar campo existente' i $lengt.

- Guardar capa i commutar edició (llapis).

Vídeo tutorial: Exportar una capa vectorial desde QGIS para verlo en Google Earth. (2020)

- Partim d'una capa de polígons que s'ha fet basant-se en un WMTS de Copernicus.

- El mapa Copernicus apareix en colors on es veu la vegetació cremada en un incendi.

- Marcar la capa i dir-li exportar com a kml, seleccionar els camps que vullguem.

- Guardem l'arxiu al directori on el vulguem.

- Desclicar una casella si no volem que ens el guarde en el projecte.

- Obrim Google Earth i dir-li 'Abrir' on tinc l'arxiu i ja ens porta allà.

- En 'propiedades' podem editar el gruix de línia. I es pot vore en diferents angles (3D).

Vídeo tutorial: Cálculo de una cuenca vertiente desde QGIS y luego visto en Google Earth. (2020)

- Crear polígon a partir d'un 'punto vertiente' (el punt més baix d'un barranc, p.ex.)

- Ens dona les coordenades i el sistema de referència (ETRS89 H29)

- Es carrega la cartografia base: Mapa geogràfic del IGN (epsg:3857) JPEG.

- Eixe mapa (Cartografía del IGN) diu que és el que usa el Google Maps.

- A eixa capa base li canvia el Sistema de Coordenades corresponent: EPSG:25829.

- Clica a la part corresponent de davall del mapa i canvia el EPSG:3857 pel EPSG:25829.

- Fem zoom on vulguem i copiem les coordenades del document txt.

- Nota: La ',' QGIS l'hem de canviar per un '.' i la ',' només serveix per separar X i Y.

- Ho copiem a la casella 'coordenada' de la barra de baix i enter.

- Crea capa de poligon en 'capa nueva' i ho fa amb 'GeoPackage' (gpkg) o shape.

- El crea amb el mateix sistema de projecció (25829) i el guarda en un directori.

- L'edita: (relleno transparente, color azul, anchura 1).

- Clic en capa, clic en edición (lápiz) i clic en 'añadir polígono'. Clic en punt i anar fent.

- Delimita tota la conca del barranc. Acabo amb botó dret del ratolí.

- Edita activant en la barra "herramienta de vértices". Senyalar i suprimir.

- Editar de forma més elegant en l'opció "remodelar objetos" de la barra (guillotina).

- Fa servir la guillotina fent una línia que talle dos cops el polígon i botó dret per tallar.

- Un cop fet li posa fons blau i transparència del 30%. (En Google Earth ho torna a fer).

- Calculem la conca en ha. Calculadora i crear camp nou 'sup (ha)' i $area/10000

- Guardar canvis i tancar edició.

- Exportar com a kml (el sistema dereferència dels kml és 4326 - WGS84).

- Obrir Google Earth i anar a la ruta d'aquest arxiu.

- Editar la capa (color azul, grosor 3, relleno azul claro y 40% de opacidad).

- En Google Earth es poden editar els punts (propiedades); però millor, fer-ho amb QGIS.

- Google Earth també pot calcular l'àrea (propiedades, medidas). Varia un pèl!!

- Diu que els càlculs són més fiables en UTM (no geogr.) i en el fus (huso) corresponent.

- En 'Propiedades' puc anclar eixa capa, p.ex. a cota 2.000. O a menys, tipus pantà.

- De normal està 'sujeta al suelo' però per posar cotes es posa en 'absoluta'.

Vídeo tutorial: Cómo instalar el complemento de captura de coordenadas en QGIS. (2020)

- Té com a base la "Cartografía del IGN" [però no l'usa]

- També la de "Imágenes de satélite Sentinel y ortofotos PNOA".

- Anar a 'complementos' de la barra principal, 'administrar e instalar complementos'.

- Clic en 'Todos' (barra de l'esquerra) i escriure 'Captura de coordenadas'. Instal·lar o ok.

- Apareix la icona a dalt (estil ordenada-abcisa) i s'obre un quadre baix de les capes.

- Li dic 'comenzar captura'. Me les dóna amb el sistema de coordenada que estic usant.

- Me dóna les coordeandes en sistema geogràfic (4326 - WGS84) i cartesià (del projecte).

- Puc demanar-li que me les pose en sistemes diferents i p.ex., canvio 4326 per 32630.

- I, IMPORTANT, tornar a clicar el punt per a que funcione!!! i veiem que coincideixen. Perquè l'elipsoide del WGS84 té una configuració molt similar al GRS80, que és l'elipsoide del ETRS89, per això les coordenades coincideixen. El EPSG:32630 del WGS84 fus 30.

- Les coordenades geogràfiques les deixa en ETRS89 (EPSG:4258), que és de coord. geog.

Vídeo tutorial: Cómo incorporar a QGIS una tabla csv (del MODIS, etc.) con coordenadas. (2020)

- Té com a base la "Cartografía del IGN" (WMTS)

- Buscar una capa de "sensores calientes" en: http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map

- Ens dona quatre sensors: VIIRS (del satèl·lit NOAA-20),  VIIRS (del Suomi), MODIS (del Aqua) i MODIS (del Terra). Els podem mantenir seleccionats els quatre o no.

- Amb el web obert, cliquem a la barra de l'esquerra: "Active Fire Data".

- Te deixa triar entre diversos formats: 'Shapefiles', 'Gogle Earth KML' i 'Text Files (CSV)'.

- Es pot triar el continent, marge de temps i sensor.

- Baixa l'arxiu d'Europa, 24h i Modis 1km. Conté tant les dades de l'Aqua com del Terra.

- Baixa també els arxius de VIIRS 375m S-NPP i VIIRS 375m NOAA-20.

- Des de QGIS "añadir capa de texto delimitado". Buscar-lo en la carpeta. Puc editar nom.

- En el camp "defición de geometría" cal definir la X (longitude) i la Y (latitude).

- El SRC ens arriba en 4326 - WGS84. Cal conservar-ho perquè sinó ens donarà error.

- Les taules no porten incorporat el sistema de referència. Cal donar-li'l.

- En la taula ja veiem que apareixen dades importants (data i satèl·lit) i altres que no.

- L'hora és UTC (+2h en estiu i +1 en hivern). Cal anar amb compte.

- Introdueix una altra capa base (OMS) =OpenStreetMap monochrome. [No explica com]

- Diu que QGIS pot incoporar molts tipus de coses. Aquesta és mitjançant un complement.

- Edita: En lloc de punts posarà una flama. Canviar 'Marcador sencillo' per 'Marcador SVG'.

- Posa 'relleno' groc i 'color de marca' roig (línia 0,2). Gruix 5.

- Aplica l'estil a la resta: botó dret, 'copiar estilo' 'simbología' i 'pegar estilo' 'simbología'.

- Si es crea un grup es pot fer molt més ràpid.

- Cada punt el podem consultar per saber l'hora i demés. Viem que cada capa va amb el seu sistema de coordenades. Cal anar amb compte.

- Aquesta capa la podem exportar en format shapefile.

Vídeo tutorial: Mapa Forestal de España en QGIS. (2020)

- Ens ensenya a fer filtres dels atributs d'una capa vectorial i generar una capa nova.

- Té com a base la "Cartografía del IGN" (WMTS)

- Té un parell de capes vectorials de CCAA i de Províncies.

- Busquem el "Mapa forestal español". En Google ho trobem de dues maneres.

- Opció 1: Ministerio de Transición ecológica: https://www.miteco.es

- Inicio>Biodiversidad>Servicios>Banco de Datos de la Naturaleza (BDN)>Información

- Es baixa per província (arxiu ZIP). IMPORTANT: Cal descarregar el diccionari (Excel).

- Obrim el shp de la capa. Està tot codificat.

- Opció 2: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentació: https://www.mapa.gob.es

- Trobarem el "Mapa Forestal de España (MFE) de máxima actualidad" (és millor).

- En aquest cas ja no va per províncies sinó tota la Comunitat Autònoma. I diccionari!!

- En aquesta capa ja van més dades i no depenem tant del diccionari.

- OJO, en el Ministerio de Transición Ecológica també va però encara no funciona.

- Volen "el encinar existente en León".  En la 'taula d'atributs' cliquem la icona 'filtro'.

- El camp on està aquesta info és 'form_arb_d'. Ecrivim "encinar" i ens suggereix un camp.

- En 'prov_nom' busquem León (no l'han posat amb tilde però apareix igual per triar).

- Li diem 'seleccionar objetos' (està a baix a la dreta). Ens els posa en groc.

- De la taula del 'filtrat' podem anar a la 'taula d'atributs' (clic a baix a la dreta).

- Podem ordenar per a que ordene pels camps seleccionats o filtrats (icona en barra).

- Anar a exportar i triar l'opció "Guardar objetos seleccionados como..."

- Busquem la carpeta on la volem (vectoriales, p.ex.) i li posem nom 'ENCINAR_LEON.shp'.

- Aplicar-li sistema de referència: EPSG:25830 - ETRS-89/UTM zona 30.

- Codificación UTF-8 (per a entenga les tildes). O, si treballem en Windows, 'System'.

- Triem tots els camps que tenia la capa original.

- Vigilar que estiga marcada l'opció "Guardar sólo los objetos espaciales seleccionados".

- I ja podem fer-li de tot. Calcular superfície, etc, etc, etc.

Vídeo tutorial: Sacar vértices de un polígono en QGIS. (2020)

- D'una figura donada (polígon), podem treure les coordenades dels punts.

- Activem la capa i anem a 'Vectorial'>'Herramientas de Geometría'>'Extraer vértices'.

- En 'capa de entrada' li diem quina és la capa.

- En la casella següent 'Vértices' la deixarem, de moment, com a 'capa temporal'.

- Ejecutar i ja vorem la nova capa, amb punts en lloc de línies.

- Ens dona valor 1 de 'fid' per a tots els punts, però numera els vèrtex.

- Posa també la distància entre el punt d'origen amb la resta.

- Volem les coordenades X i Y. En el treball usem el EPSG:25830. Cal mirar que està bé.

- Obrim calculadora de campos des de la mateixa taula d'atributs.

- Activem "Crear un campo nuevo". Nombre de campo de salida: X. En geometría: $X.

- Fem el mateix amb la Y. Li podem posar que ens done decimals o no.

- Per a consultar la informació d'algun dels punts, anem a la icona 'i' d'informació i au.

- Al final cal guardar-la en exportar como shp. UTF-8. I triar els camps que m'interessen.

- Per guardar, cal seleccionar només els camps útils: 'vertex_index', 'distance', 'X', 'Y'.

Vídeo tutorial: Cambiar propiedades de elementos en QGIS (mapa de Catalunya). (2020)

- Carrega les capes de comarques i municipis de Catalunya (polígons).

- En propiedades de les comarques trobem que estan com a 'single symbol'.

- De moment ho canvia a 'CATEGORIZED'. Triem un camp: 'nomcomar'.

[- La 'epsilon' de la dreta seria per a crear una expresió que generaria valors únics.]

- Davall, on posa 'Symbol' és com una mena de plantilla per a generar les categories.

- Aquesta plantilla marca l'interior per la qual cosa és important que tinga color o trama.

- Triem 'sólido' i Opacity al 85%.

- 'Stroke color' posem blanc (serà el contorn).

- Els colors de cada municipi apareixeran de forma aleatòria.

- Si volem canviar un color cal clicar al quadret de color dins del llistat de propietats.

- També podem afegir o eliminar comarques del llistat.

- Un altre tipus de simbologia: 'GRADUATED'. Variarà segons els valors numèrics.

- En camp 'valor' només puc triar-ne un de numèric. Triem 'habitantes'. Decimals: 0.

- En 'Mode' (part de baix del quadre) li apliquem l'estadística: en triem una. Classes: 5.

- Els valors que ens van eixint a les forquilles els podem arrodonir. I en legend: <250...

- Quan apliquem veiem diferents tonalitats del color que li hem dit (en el nostre cas, roig).

- Simbologia 'RULE-BASED'. Com hem fet el graduat, ens el suggereix.

- Si cliquem en la 'Epsilon' veurem la regla: 'habitants' >= 32 AND 'habitants' <= 250.

- Afegim una nova regla clicant en la icona '+' de davall.

- En 'label' posem 'altos' i cliquem en la 'epsilon' per escriure la regla.

- En el llistat de la dreta busquem dins de 'Fields and Values' i li donem a 'altitud'.

- Ho escriu en la part esquerra i ara ja podem afegir > 1000.

- Abans del OK li donem a 'test' per a estar segur que no ens done 'conjunto vacío'.

- Li podem posar una trama per a que puga combinar amb la regla anterior.

- Si cliquem en la sigma (sumatori) vorem dades en 'Count' i 'Duplicate count'.

- Eixes dades de count i duplicate count és per saber quants pobles estarien implicats.

- Cal vigilar que es veja tot i uns no tapen als altres. Clicar en 'Symbol levels' baix dreta.

- Li donem l'ordre: 'layer 0' d'1 a 6, per ex. I en Layer1, també, o només al darrer, un 6.

Vídeo tutorial: Etiquetado y mapa de referencia en QGIS (espacios naturales protegidos) (2020)

 

Curso rápido de QGIS 3

El blog de Franz (ArcGeek)

Franz Leonardo, Ecuador - 2020

VÍDEO TUTORIAL:

 

0. Tabla de contenidos. 00:00

1. Crear un nuevo proyecto. 02:09

2. Georreferenciar una imagen. 02:31

3. Crear capas vectoriales (shapefiles, geopackage). 07:45

4. Editar puntos, líneas y polígonos. 12:58

5. Administración de tablas (crear y llenar campos). 18:29

6. Añadir capas e importar puntos GPS. 26:27

7. Geoprocesamiento y cálculo de geometrías (área, perímetro, longitud). 29:32

8. Simbología de puntos, líneas y polígonos. 32:51

9. Añadir etiquetas. 37:23

10. Diseño e impresión de un mapa. 38:32

 

Vídeos tutoriales de QGIS

Cambalache Cooperativa Geográfica

Argentina, 2019-2020

VÍDEOS EN YOUTUBE:

 

Vídeo tutorial: Unión de tablas en QGIS 2.18 (2019)

- Parteix d'un shape i d'una taula externa. Les incorpora al 'panel de capas'. Obre les taules d'atributs de les dues i veu quin és el camp comú a les dues. Aquest seria el nom de la província. Ho fa des del shape. En Propiedades>Uniones i amb el símbol + obrirà una capa 'añadir unión vectorial'. En 'Unir capa' li dic quina és; en 'Unir campo', quin serà el camp comú d'aquest altra capaI en 'Campo objetivo' posem el de la pròpia capa; podem elegir quins camps volem que s'uneixen o la deixem desactivada si els volem tots; i finalment, li podem afegir un prefix per a poder identificar millor els nous camps: p.ex. "T_Indec". Acceptem i ja haurem incorporat els camps de la taula en el shape.

Vídeo tutorial: Geocodificación en QGIS 2.18 (2019)

- Usa com a base el OSM Standar (Open Street Maps) perquè el de Google (Google Maps) ja no és gratis, diu. Cal instal·lar el complement GeoCoding.

Vídeo tutorial: Georreferenciar capas CAD en QGIS (complemento) (2019)

Vídeo tutorial: Edición Topológica en QGIS 2.18 (2019)

Vídeo tutorial: Seleccionar por localización en QGIS 2.18 (2019)

Vídeo tutorial: Cortar capas en QGIS 2.18 (2019)

Vídeo tutorial: Mapa de referencia en QGIS 2.18 (2019)

Vídeo tutorial: 5 novedades de QGIS 3.0 (2018)

Vídeo tutorial: Simbología brillante o de neon en QGIS 3.4 (2019)

Vídeo tutorial: Niveles de Símbolo [QGIS] (2020)

Vídeo tutorial: Administrar Estilos en QGIS 3 (2020)

Tornar a la secció d'enllaços