BIODIVERSIDAD

Curiosidades; curiositats


Pantalla de inicio Buscador Mamíferos Aves Anfibios y Reptiles Peces Animales exóticos Animales domésticos Insectos Invertebrados Angiospermas Gimnospermas y otras Hongos Curiosidades Bibliografía


1580 Onofre Pou

Catalunya

THESAURUS PUERILIS. Del que los estudiants han de saber en Llati de les coses de casa, y altres moltes, per orde de les parts principals de casa: les quals son estes: --> consultar en Thesaurus

Dels oficis de casa:

Lo Senyor.

Cosa del senyor.

Maiordom.

Manar.

Lo manament.

Lo secretari.

Lo cambrer.

Thesorer.

Mestre de sala.

Lo qui fa la salva.

Lo trinchant.

Almoyner.

Cavalleriz.

Lo guardaroba.

Lo mestre de les cerimonies.

Lo ayo. Educator.

Lo mestre.

Los patges.

Los criats.

Servidor.

Alacayo.

Servitut.

Los servidors.

Gran multitud de servidors.

Moços de soldada.

Llogarse.

Oblitgatio de servir per paga.

Procurador.

Provehidor.

Comprador.

Dispenser.

Dispensar.

Offici de dispenser.

Servir.

Moços de espuela.

Pasticer.

Forner.

Coch.

Boteller.

Ayguador.

Moço del ayguador.

Ortola.

Lo qui fa canyiços, y gentileses en hort.

Mantero [Montero?], o caçador. Venator, venatoris. Auceps, cupis.

Moço de cavalls.

Cavalleriz.

Cochero.

Traginer, o mulader.

Banyador.

Lo esclau comprat.

Esclau nat en casa.

Lo que han fet franc.

Lo fill qdel que han fet franc.

Casa propria de casa. [sic]

Lo qui te compte ab lo graner, y en lo pa del señor.

Lo qui fa treballar la gent en casa.

Lo qui te compte ab tota la casa, y lo que ell fa es fet.

Y axi se pot dir de qualsevol altre offici, o carrec, o mando ques tinga en casa. (fulles 103-104)

De molts officis, y alguns llochs principals de la ciutat:

[...]

Advocat.

Adroguer.

Albarder, o baster.

Aluder.

Aluda.

Apotecari.

Argenter.

Armer.

Assahonador.

Ataconador.

Ballester.

Barreter.

Bastaix.

Baxador.

Tonadis.

Batifuller.

Bosser.

Boter.

Blanquer.

Brodador.

Buydador.

Calceter.

Calderer.

Carnicer.

Cardador.

Campaner.

Candeler.

Carder.

 Les cardes.

Carreter, lo qui fa carros.

Caxaler.

Lo instrument de traure les dents.

Pols per fregar les dents.

Cinter.

Cirurgia.

Corder.

Corredor.

Cotoner.

Cotomaler.

Draper, o botiguer de draps.

Debuxador.

Engastador.

Entallador.

Esmolador.

Espaser qui les guarnex.

Espaser qui fa les espases.

Esparter.

Estamper.

Farguer.

Forner.

Ferrer.

Ferrer de corbelles, o faus.

Fuster.

Frener.

Garbeller, qui fa garbells.

Garbellador.

Guarnicioner, qui fa guardes de espases.

Illuminador.

Imaginayre, qui fa bultos.

Les botigues on se venen los bultos.

Llencer, o lo qui ven teles.

Librer.

Lo qui fa espueles.

Lo qui fa agulles.

Lo qui fa civelles.

Lo qui fa ulleres.

Lo qui fa olors, y unguents, y afeyts.

Lo qui o ven camises. [sic]

Lo qui fa espills o miralls.

Lo qui fa pintes.

Lo qui fa respalls.

Menestral, o official.

Metge.

Mestre de trassar edificis.

Manya, o serreller.

Llimar.

Menescal.

Mercader.

Moliner.

Notari public.

Obrer de vila, o mestre de cases.

Obrer de terra.

L'art del oller.

Cosa del oller.

Paperer.

Pellicer.

Passamaner.

Pedrapiquer.

Perayre.

La botiga.

Pergaminer.

Pintor.

Procurador.

Rajoler.

Sabater.

Lo trinchet.

La botiga.

Sastre.

Soldador.

Sombrerer.

Sucrer.

Tender, o revenedor.

Texidor.

Texidor de sedes.

Titorer. [sic, tintorer]

Tintorer de grana.

Teñir.

Velluter.

Violer, o guitarrer.

Vidrier.

Venedor de esclaus. (fulles 104-107)

De coses de Armes y Guerra:

[...] Lo appellido, o nom ques dona a les guardes, y se crida en la guerra. [...] (fulles 114-118)

De Carns:

La carniceria.

La taula de la carniceria.

Tallar carn en la carniceria.

Carn de moltó.

Carn de ovella.

Carn de cordero.

Carn de Cabro, o cabra.

Carn de Cabrit.

Carn de bou o vaca.

Carn de bedella.

Carn de porc.

Carn salvatge.

Carn de cervo.

Carn de llebra.

Cecina.

Refali, o Bassilea.

Lo qui menja carn crua.

Cosa cuyta al forn.

Bollit.

Rostit al ast.

Rostit a les brases.

Fregit.

Capons emborraçats.

Empanades.

Pastellets.

Carn sens ossos.

Sopes, o pilotetes, o polpa.

Chulla o carbonada.

Golosines.

Menjar delicat.

Carn rustida, exuta, sens suc ni adob.  (fulla 128)

Adereços:

Menjar blanc.

Mantegades.

Crespellets.

Bunyols, o orelletes.

Taronges de Xativa.

Torta real.

Cuscuço.

Farinetes.

Fiambre.

Encisam, ansalada, o fiambre.

Fruyta de sarten. (fulla 129)

Potatges:

Suc per untar lo pa.

Adob.

Lo qui ven adob, o potatge.

Cosa ques pot posar en adob.

Untar lo pa.

Mostalla. Hoc, sinapi.

Iulivertada. Petroselinatum, petroselinati.

Pebrada. Piperatum, piperati.

Eruga. Erucatum, erucati.

Allada, o aller, o allyoli. Alliatru, alliati.

Capirotada. Calsealliatru, calsealliati.

Salsa agre. Oxiporium, oxiporii.

Potatge agre. Oxigarum, oxigari.

Potatge per al pex, o escabex. Garum, gari.

Caldo. Ius, iuris. Agras, Omphacium, omphaciii.

Vinagre. Acetum, aceti. (fulla 129)

Escudelles espesses:

Vianda espessa. Pulmentum, pulmenti

Semola. Simila, similae

Farro. Polenta.

Fideus. Fermiculi.

Amido. Amylon, amyloni.

La lliquor que trau lo gra remullat, ab la qual se cou.

Forment de coure. Halica, frumentum alexandrinum.

Forment cuyt. Cremor halicae

Ordiat. Ptissana, ptissanae.

Talvinada. Cremor furfuris decoctus.

Llet de amelles. Lac amygdalaceum

Amellat. Amygdalaceum decoctum.

Avellanat. Lac avellanarum.

Saliandrat. Coryandraceum.

Ginestada, o farina de arros. Ptissarium orizae. (fulla 129)

De les sabors:

[...] Lo palillo, o escuradent. Dentisc alpium. [...] (fulles 129-130)

Del pa:

Pa.

Fogaça, o oblada.

Pa blanc de senyors.

Pa bescuyt.

Bescuyt.

Pa de casa.

Pa de fleca, o ques ven.

Pa de tos, o de prims, o mijans.

Pa de farina sens passar.

Pa cuyt a la llar.

Al qui te fam, lo pa negre li te sabor de blanc.

Lloc de tenir lo pa.

Pa fet y cuyt prest. (fulles 131-132)

Del rabost. Armaris de confitures, fruytes, y coses de llet, y de porc:

Rabost.

Lo qui provehex la dispensa.

Cosa de la dispensa.

Armari.

Confitures.

Mel.

Vasos de tenir mel.

Lo qui fa coses de mel.

Cosa feta de mel.

Aygua mel.

Sucre.

Lo qui fa confitures.

Cosa feta de Sucre.

Sucrecandi.

Alfenic, o sucre cordellat.

Sucre roig.

Marçapans.

Torrons.

Confits de saliandre.

Confits de amella.

Confitar ab sucre alguna cosa.

Confitar ab mel.

Codonyat.

Carn de codony.

Composta, o conserva de moltes coses.

Lloc de guardar fruyta.

Panses. Uva passa.

Figues seques.

Pa de figues.

Datils.

Olives salmorrades.

Olives del cuquillo.

Orellanes. (fulla 132)

De coses de llet:

Munyir.

La ahina hon se posa la llet.

Llet.

Formatge gras.

Cascavall, o formatge de egües.

Mantega.

Quallada, o colada.

Lo quall.

Quallarse la llet.

Lo xirigot, o la aygua ques purga quant se fa lo formatge.

Recuyt, o broçat.

Casillos, o formatgets. (fulla 132)

Del porc:

Carn de porc salada.

Pernil, o baco de porc.

La salmorra.

Greix dols, o la mantega de porc.

Botifarra, o morzilla.

Lo bisbe, o bisbot, o ventre.

Llonganiça.

Sobrassades.

Llomillos.

Salsichon de Italia. (fulles 132-133)

De salses, o pimentes:

Sal.

Cosa adobada ab sal.

Lo qui adoba ab sal.

Les salines.

Lo qui ven, o fa sal.

Pebre.

Gingebre.

Clavells.

Canyella.

Nou noscada.

Çafra. (fulla 133)

De adrogues, y olors:

Adrogues.

Adrogues, especies, y colors.

Algalia.

Almesc.

Almangra.

Alum.

Alum de roca.

Ambre.

Argent viu.

Benjuy.

Caparros.

Camfora.

Encens.

Goma.

Goma aragiba.

Oli de balsem.

Orpiment.

Orpiment vermell.

Pegunta, o pega.

Regalgar. Arsenicum, arsenici. [verí]

Salitre, o salmitre.

La escuma del salmitre.

Sofre.

Trementina.

Verdet.

Vermello.

Vernis.

Vidriol. (fulla 133)

Del pastador, farina, molre, y pastar. Del molí:

Lo pastador.

La farinera.

Farina.

Farina de faves.

Molre.

Lo molí.

La mola de ma.

Mola que asens fan rodar.

Mola de trullar olives.

La barra que passa per lo mig y se lliga al coll de la bestia.

Mola de fresar faves.

Mola de molre farina.

La part de alt de la mola.

La part de bax.

La mola de alt, o la corradora. Mola superior.

La mola de baix, o lo registre. Mola inferior. [...] (fulles 141-142)

Del pastar:

La pastera.

Passar la farina, o cendre.

Cernedor, passador, o escalera del pastera.

Lo cedas.

Lo cedas mes clar.

Lo cedas de coes, o cerdes.

Lo de seda, o de lli.

Lo mes espes.

La flor de la farina.

Farina mijana.

Los prims, o tridells, o mijans.

Lo sego.

Lo llevat, o rent.

Remullar lo llevat. [...] (fulles 142-143)

Del forn:

Fornet per a pastiços.

Forn gran per pa.

La boca del forn.

Lo escombrall del forn.

Lo tiras.

Escalfar lo forn. [...] (fulles 143-144)

De la cuyna, foc, cuynar, y ahines:

La cuyna.

Lo allar.

Foc.

Cendra.

Cobrir lo foc ab la cendra.

Apagar lo foc. [...]

Esca. [...]

La esca es humida. [...] (fulles 144-145)

De cuynar:

Los capmascles, o cadena o serra que penja a la paret del allar, per tenir les olles.

Lo ferro da tenir les olles.

Penjar la olla en los capmascles.

Assentar los ferros en lo foc, y posarhi la olla.

Posar brases en lo foguer.

Fer foc a la olla. [...]

Cosa socarrada a la paella.

Posar la carn al ast.

Rodar last. [...]

Torrar avellanes ab cendra calenta.

Trencar les avellanes.

Netejarles.

Picar en lo morter.

Axetar alguna cosa ab caldo.

Aclarir alguna cosa.

Ferse clar.

Pelar les amelles ab aygua bullent.

La pell de les amelles.

Remullar. [...] (fulles 144-145)

Vaixella de la cuyna:

Ahines.

Vaxella de cuynat.

Vaxella de menjar. [...]

Tabacs, o paneres, o cistells.

Ast.

Aster. [...]

Lo mosquit, o pavil.

Espavilar, o mocar. [...] (fulles 147-148)

De la ruscada, o bugada:

Bugader, o llaxiuer de terra.

Bugader de fust o cubell.

La roba de lli bruta.

Remullar la roba.

Lo cendrer. [...] (fulles 148-149)

De algunes suziedats:

Qualsevol suziedat.

Embrutar.

Llavar, o rentar la suziedat, o lo vaxell.

Lo que sobra de la taula.

Lo qui les replega y guarda.

Lo qui cau debax la taula.

La floridura del pa.

Pa florit.

Florarse lo pa.

Cosa rancia. [...]

Lo posit del vi.

La suzietat de les olives.

Morcada de oli.

Les solajes.

Lospinyols de les olives.

Suziedat del unguent.

La carcoma de la fulla.

Podridura. [...] (fulles 149-150)

Suziedats del cos huma:

Polls. Pediculus, pediculi.

Polles. Pediculosus, pediculosa, pediculosum.

Les cuques dels polls. Haec, Lens, lendis.

Pussa. Pulex, pulicis.

Lo qui te pusses. Pulicosus, pulicosa, policosum.

Chinches. Hic cimex, cimicis.

Mosquits, o rantells. Hic Culex, culicis.

Ronya, o sarna. Scabies, escabei.

Ronyos. Scabiosus.

Sarna del cap, o de la barba. Porrigo, porriginis.

Tinya. Alopecia, alopeciae, opiosis, opiosis.

Postema. Apostema, apostematis.

Brac. Vomica, vomicae.

Bues. Pustula, pustulae. Achores. Ceria.

Suziedat, o cera de les orelles. Marmorata, marmoratae.

Moc o vorm. Mucus, muci.

Mermos. Mucosum, mucosa, mucosum. [...] (fulles 149-150)

De la cambra:

Apartament dels homens.

Lo devant de la cambra a on esta la guarda.

Los de la guarda.

La cambra.

Cambra de dos llits.

Cambra de tres llits.

Recambra.

Lo llit. [...] (fulles 151-153)

De les malalties del cos huma:

Lo cos huma dividexen los metges en cavitats y membres.

Los membres son braços y cames.

Los cavitats son tres: Animal, que es la del cervell; Vital, que es la dels pits, y Natural, que es la del ventre.

En la cavitat animal y en les parts juntes a ell se engendren estes malalties. [...]

Dolor en lo orifici del ventrell.

Cucs. Vermes, lumbrici. [...]

Aliacra. Ictericia. Morbus regius, Morbus arquatus. [...]

Naxença en los dits, o donzella. Paronychia. [...] (fulles 153-156)

De medicines:

No voler metge.

Fer venir lo metge.

Fer consulta de metges. [...]

Ventoses. Cucurbitula, cucurbitulae.

Ventoses raymades. Cucurbitulae, cum scarificatio. [...]

Medicina pera cucs. Potio contra vermes.

Medicina pera metxines. Potio contra venera. [...] (fulles 157-158)

De la mort y sepultura:

Malaltia que va crexent.

Fer venir lo confessor.

Agenollarse als seus peus. [...]

Ia es extremunciat, o pernoliat.

Ha rebut tots els sagraments. [...]

Los fossers, o qui soterren los morts. [...] (fulles 158-160)

De les parts del cos del home:

Home.

Dona.

Home de bona vida. [...]

Infant desque tanix fins a 7 anys, o a fins als 4.

Chic, o minyo de 7 anys, fins ha 14, o de 4 fins ha 14.

Fadri de 14 anys fins a 21, o fins 22.

Iove de 21 any fins 28, o de 22 fins 42.

Home perfet, de 28 anys fins a 50, o de 42 fins a 56..

Vell de 50 anys fins a 70, o de 56 fins a 68.

De tot vell, de 70 anys fins al restant de la vida, o de 68 fins a 96.

Segons lo compte derrer, lo que es mes de 96, torna esser Pueritia. [...]

Los fossers, o qui soterren los morts. [...] (fulles 160-164)

Del apartament de les dones y de feynes de dones:

Lo retret de les dones.

La cambrera.

Parir. [...]

La estopa. Stupa, stupae.

Lo cor de lli, o canem. [...]

Pintures.

Lo qui fa y ven pintures.

Vermello. [...] (fulles 196-199)

De les colors:

Blanch.

Blanch ab lustre.

Blanch com la neu.

Plateado.

Color de plom.

Color de llet.

Color de aygua.

Negre.

Negre trist.

Negre fet de carbo.

Gris, o pardillo clar.

Pel de rata.

Cendros.

Pardo.

Color com de llebre en la esquena.

Gris violat, o com la flor de malva.

Violat.

Color de Calcedonia, o jaspeat.

Papal, o color de la mar.

Lleonat.

Vert, o murterella.

Vert com de fulles de porro.

Color de herba.

Vert comu.

Color de ulls gaços.

Lo color del cel sere, y de la mar sossegada, o blau, o azul.

Color de roses, o fulles de viña, seques.

Groch.

Groch descolorit.

Groch daurat.

Groch com de or.

Color del cel, o blau, o que tira a vert resplandent e inflamat, com de persona yrada, es propi dels ulls.

Color de flor de magrana.

Lo color ques fa en roba blanca bañada estesa en cosa fumada.

Lo color roig ques fa en la cara apres de ave rmenjat y begut.

Castany, o tenat.

Entre gaço y castany.

Cetri.

Groch tostat, o naranjat.

Blau clar.

Turquesat.

Morat.

Vayo.

Color de vidre.

Color de cera.

Color de mel.

Color de rovell de ou, o de flor de ginesta.

Encarnat.

Los tints.

Ros daurat.

Ros.

Roig.

Vermell.

Color de çafra.

Entre roig y blanch.

Carmesi.

Color de grana.

Donar color.

Perdre color.

Cosa no teñida.

Dels colors uns prenen noms dels llochs hon se fan o se son trobats, com Punicueus, Tyrius, Sarracenus, per la color qui se acosta a Purpura, Indicus, Synopis, Melinus, Hispanus, Baeticus, Mutinensis, per lo color de Purpura. Colossinus, entre blanc y Purpura.

Altres se anomenen dels metalls. Altres de herbes, altres animals, altres de emements [sic], altres de altres coses, per tenir alguna semblança ab elles. (fulles 200-201)

Historia dels cuchs y robes de seda:

La sala, o histancia.

Los cañiços, o andanes.

Posar les andanes.

Los cañiços chichs.

La llavor.

Posar llavor entre los matalafs, per avivar.

Aportarla en los pits.

Avivar.

Los cuchs.

Lo paper foradat.

Passar per los forats per cercar que menjar.

Les fullestes mes tendres de la morera.

Modar los cucs.

Donar a menjar poquet a poquet.

Cullir fulla.

Lo quis lloga a cullir fulla.

Llevar la rosada de la fulla.

Donar la fulla que es menester.

Mudar los cuchs en altra andana.

Netejar les andanes.

Llançar los llits.

Dormir.

Alçar lo cap.

Tornar a menjar.

Si estan molt sens menjar los daña.

Llançarlos molta fulla.

Fer ramor menjant.

Donar a menjar tres vegades en lo dia.

Dormida.

La primera, dos y tres dormidas.

Fresar, o menjar fort.

La fresa.

No voler menjar.

Embochar.

Les boches. Ramus, Ramulus, ramuli.

Pujar en les boches.

No poder pujar.

Los cucs ruhins.

Filar.

La primera bava.

Cloure y espessir be lo capell.

Tancarse en un lloch semblant a un ou.

Ajuntarse molts.

Acabar de filar.

Lo capell.

Desembochar.

Guardar capell per llavor.

La llavor.

De any en any se gasta la llavor.

Capell bo per llavor.

Enfilat lo capell per lo cap més prim.

Foradar lo capell ab lo pico.

Hix una palometa.

Lo papallo, o palometa que hix. Bombylis, bombylis.

Estar apegat ab un llens.

Traure la llavor.

La llavor que trau. (fulles 202-204)

Del graner, grans y llegums; mesures antigues y de coses seques:

Lo graner. Granarium, horteum, hortei.

Oro despart. Cumera spartea.

Cañis, o cañat.

Los mijans dels graners, o caxes on estan los llegums.

Forment. Triticum frumentum.

Forment candeal, lo que fa lo pa molt blanch. Siligo, siliginis.

Spelta. Zea, zeae.

Ordi. Hordeum, hordei.

Segol. Hoc Secale, secalis.

Mill. Milium, milii.

Sivada. Anena, anenae [Avena, avenae?]

Panis. Panicum, panici.

Niella. Melanthium, melantii, Gith.

Veça. Vitia, Aphaca, aphacae.

Cugula. Hac, Aegilops, aegilopis.

Iuy, ojull. Lolium, lolii. Aaera, aaerae.

Arros. Risum, risi. Oriza, orizae.

Sinigrech. Faenum grecum.

Llegums. Hoc Legumen, leguminis.

Faves. Faba, fabae. Cyamus, cyami.

La cella negra de les faves. Gilum, gili.

Pesols. Pisum, pisi.

Llentilla. Haec Lens, lentis.

Guixes, o cayretes. Cicercula, vicia, viciae.

Ciurons. Hoc Cicer, cicis.

Llubins, o tramuços. Lupinus, lupini.

Fesols, o mongetes. Phasellus, phaseolus.

Les bajoques, de tots los llegums. Siliqua, siliquae.

Llegums qui couhen prest, o cuytors. Legumina coctiva.

Llegums qui no volen coure. Legumina aterana.

Garbelladures, o porgueres.

Lo sach, o taleca.

Saquet per llegums.

Sach de cuyro.

Mesura de gra.

Les vores de la mesura.

Mesurar.

Buydar en la mesura.

Omplir.

Mesura mig plena.

Cumulinar, o Curumullar.

Embutir, o recalçar.

Mesura pitjada, o recalcada.

Lo cumuli, o cumurull.

Raure la mesura.

Lo basto per raure.

Mesura curta.

Mesura falsa.

Vendre a mesura rasa.

Vendre a mesura corrent.

Les tornes ques donen de mes.

Garbellar.

Lo garbell.  (fulles 204-205)

De la torre:

La torre.

Torreta.

Les finestres, o llochs de descubrir.

Lo colomer.

Les casetes per los coloms.

Mirar de lluny. [...] (fulla 209)

De affeccions del ayre:

Dia clar.

En sere.

Dia mal sa.

Fa lo temps sere. Dia nuvol.

Temps carregat.

Pluja. [...]

Es se dit que avie plogut fanch. [...]

Foch del cel, o ayre sens tro. [...]

Remoli de vent, o torvellino. [...]

Rosada de matinada. [...]

Aquelles coses que aparexen en los raigs del sol.

La reverberació.

Lo arch de sant Martí.

Un gran roglo que parex entorn del sol. [...]

Eclipsi de sol. [...] (fulla 209)

*No transcribim totes les traduccions en llatí

[POU, Onofre (1575): Thesaurus Puerilis. Uvi, quae de rebus domesticus latine scire oportet, in Valentinorum et Gotholanorum, gratiam, praeposita vulgari lingua obiter additis aliarum rerum multatrum vocabulis, Antiquorum etiam ponderum, et mensurarum certa ratione, et pecuniarum valore; et humani corporis constitutione, quae et incundum, et utile est scire, eo artificio continentur: ut omnia ad unius magnificae domus compositionem pertinere videantur. Onophrio Pouio Gerundensi, in Academia Valentina Philosophiae candidato, et auditore Theologo, Collectore. Ad illustrem, et egregium Franciscum Tarregam, V.I.D. dignissimum. Valentiae, ex officina P. a Huete. 1575.] Ed.: València,1575 (cat.) Barcelona,1580 (cat.) Perpinyà,1591 (cat.) Barcelona,1600 (cat.)

[POU, Onofre (1615, por Bernabé Soler): Thesaurus Puerilis. Auctore Onophrio Povio Gerundensi Artium Doctore. Nunc denvo ex sermone gotholano in Baeticum conversus, ornatus et artificio quodam, et expolitione a Barnaba Solerio humanarum litterarum Doctore distinctus, atque secunda parte locupletatus. Ad Pratorem et Consules Algezirenses. Año 1615. Valentiae. Apd Petrum Patricium Mey, iuxta Templum Divi Martini. A costa de Roque Sonzonio mercader de Libros.] Ed.: València,1615 (cast.) València,1684 (cast.)


1557 Cristòfol Despuig

Catalunya: Tortosa (Baix Ebre, Tarragona)

<<COL·LOQUI SISÉ. En lo que se mostra la varietat de fruits y altres excelencies que dins los termens de Tortosa se troben; tractasi també de les primeres institucions que Carlo Magno ordená en Cataluña, sent interlocutors los mateixos introduits en los col·loquis passats.>> (pp.139-167) --> Despuig

[DESPUIG, Cristófol (1557): Los Col·loquis de la Insigne Ciutat de Tortosa, fets per Mossen Cristófol Despuig Cavaller, cavaller. Imprenta de La Renaixensa, Porta-ferrissa, 18, 1877. Barcelona.]  books.google.es


1628 Tassas

Corona de Castilla

Lanas por mayor en suzio: [hoja 1] --> consultar en Ovejas

Lanas lavadas: [hoja 1] --> consultar en Ovejas

Ganados menores: [hoja 1] --> consultar en Ovejas

Ganado mayor: [hoja 2] --> consultar en Vacas

Yervas: [hoja 3] --> consultar en Plantas a investigar

Paños de Priego: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De la Parrilla, Xadraque, Brihuega: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

Paños de Hizcara: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Molina de Aragón y otros lugares: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Soria: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Almodovar: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Cifuentes: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Pedraza: [hoja 3] --> consultar en Tassas 1

De Cáceres: [hojas 3 y 4] --> consultar en Tassas 1

Bayetas: [hoja 4] --> consultar en Tassas 1

Estameñas y cordellates: [hoja 4] --> consultar en Tassas 1

Calças de paño, cordellate y estameña: [hojas 4 y 5] --> consultar en Tassas 1

Sedas de Toledo añadidas a las tassa general: [hoja 5] --> consultar en Tassas 1

Encomiendas a la tassa general en las sedas de Toledo: [hoja 5] --> consultar en Tassas 1

Encomiendas a la tassa general en las sedas de Granada: [hojas 5 y 6] --> consultar en Tassas 1

Encomiendas a la tassa general en las sedas de Valencia: [hoja 6] --> consultar en Tassas 1

Encomiendas a la tassa general, en las sedas de Murcia: [hoja 6] --> consultar en Tassas 1

Texidos de Valladolid: [hoja 6] --> consultar en Tassas 1

Sedas y telas de Italia: [hoja 7] --> consultar en Tassas 1

Passamanos de seda que llaman de Santa Isabel, y de oro y plata falsos que se texen en Madrid: [hojas 7 y 8] --> consultar en Tassas 1

Mercaderías de fuera del Reyno: [hojas 8 y 9] --> consultar en Tassas 1

Mercaderías de la India y de Portugal: [hojas 9 y 10] --> consultar en Tassas 1

JOYERÍA: [hojas 10 y 12] --> consultar en Tassas 1

BUHONERÍA: [hojas 12 y 13] --> consultar en Tassas 1

Ropa blanca hecha lienços: [hojas de 13 a 16] --> consultar en Tassas 1

MERCERÍA, QUE NO ESTÁN EN LA TASSA GENERAL: [hoja 16] --> consultar en Tassas 1

Libreros, y enquadernaciones en pergamino llanas ordinarias: [hoja 16] --> consultar en Tassas 1

Enquadernaciones, que llaman a la Italiana, en pergamino en cartones: [hojas 16 y 17] --> consultar en Tassas 1

Enquadernaciones en tabla con maneçuelas ordinarias: [hoja 17] --> consultar en Tassas 1

Enquadernaciones de los libros blancos: [hoja 17] --> consultar en Tassas 1

Lo que han de llevar los Plateros por las hechuras de la plata: [hojas 17 y 18] --> consultar en Tassas 1

Doradores: [hojas 18 y 19] --> consultar en Tassas 1

Espaderos: [hojas 19 y 20] --> consultar en Tassas 1

Tiradores de oro y plata: [hoja 20] --> consultar en Tassas 1

Oro falso: [hoja 20] --> consultar en Tassas 1

Plata falsa: [hoja 20] --> consultar en Tassas 1

Bastidores de oro y plata: [hoja 20] --> consultar en Tassas 1

Pieças doradas y plateadas para chapineros: [hoja 20] --> consultar en Tassas 1

Pellejería: [hojas 20 a 22] --> consultar en martas, martas zibellinas, turones, garduñas, ardillas, ovejas, conejos, cabras, zorros, nutrias, vacas, linces, ginetas, focas, buitres, armiños, lirones y tejones

Montería y pellejería cruda: [hoja 22] --> consultar en martas, martas zibellinas, garduñas, nutrias, zorros, ginetas, buitres, turones, gatos monteses, linces, lobos, meloncillos, conejos, vacas, ardillas y ovejas

Alfombras de Alcaraz: [hoja 22] --> consultar en Tassas 1

Jaezes de Córdova: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Guantes y cosas de olor: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Vidrieros: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Sombreros hechos en Madrid: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Sombreros de fuera de Madrid: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Entrefinos de fuera: [hoja 23] --> consultar en Tassas 1

Aprensadores: [hoja 24] --> consultar en Tassas 1

Tintoreros: [hojas 24 y 25] --> consultar en Tassas 1

Entalladores: [hojas 25 y 26] --> consultar en Tassas 1

Cofreros y Carpinteros: [hojas 26 y 27] --> consultar en Tassas 2

Torneros: [hoja 27] --> consultar en Tassas 2

Cocheros y carreteros: [hojas 27 y 28] --> consultar en Tassas 2

Herrage de coches y carros: [hoja 28] --> consultar en Tassas 2

Cedazeros: [hoja 28] --> consultar en Tassas 2

Caxeros: [hoja 29] --> consultar en Tassas 2

Rastrillos, ratoneras, fuelles: [hoja 29] --> consultar en Tassas 2

Texedores de lienços: [hoja 29 y 30] --> consultar en Tassas 2

Pellitería y çapatería: [hoja 30] --> consultar en Tassas 2

Los cordovanes que faltan por poner: [hoja 30] --> consultar en Tassas 2

Precios de suela y vadana: [hoja 30] --> consultar en Tassas 2

Suela de fuera de Madrid: [hojas 30 y 31] --> consultar en Tassas 2

Suelas de Índias: [hoja 31] --> consultar en Tassas 2

Çapatos de obra gruessa: [hojas 31 y 32] --> consultar en Tassas 2

Agugeteros: [hoja 32] --> consultar en Tassas 2

Boteros: [hoja 32] --> consultar en Tassas 2

Guarnicionería: [hojas 32 y 33] --> consultar en Tassas 2

Maleteros: [hoja 33] --> consultar en Tassas 2

Silleros: [hojas 33 y 34] --> consultar en Tassas 2

Enxalmas: [hojas 34 y 35] --> consultar en Tassas 2

Herradores: [hoja 35] --> consultar en Tassas 2

Freneros: [hoja 35] --> consultar en Tassas 2

Estribos: [hoja 35] --> consultar en Tassas 2

Espuelas: [hoja 35] --> consultar en Tassas 2

Frenos de la gineta: [hojas 35 y 36] --> consultar en Tassas 2

Espuelas de gineta: [hoja 36] --> consultar en Tassas 2

Cabeçones: [hoja 36] --> consultar en Tassas 2

Arcabuzeros: [hoja 36] --> consultar en Tassas 2

Pieças de llaves: [hoja 36] --> consultar en Tassas 2

Hierro tirado: [hojas 36 y 37] --> consultar en Tassas 2

Herradores: [hoja 37] [apartado repetido; ya en la hoja 35] --> consultar en Tassas 2

Mercaderes de hierro: [hojas de 37 a 39] --> consultar en Tassas 2

Cerrajeros: [hojas de 39 a 41] --> consultar en Tassas 2

Cuchillería: [hojas 41 y 42] --> consultar en Tassas 2

Ballesteros y lanceros: [hojas 42 y 43] --> consultar en Tassas 2

Plumas para penachos: [hoja 43] --> consultar en Tassas 2

Pólvora y cohetes: [hoja 43] --> consultar en Tassas 2

Esparto: [hojas 43 y 44] --> consultar en Esparto

Cabestreros: [hoja 44] --> consultar en Tassas 2

Cesteros: [hojas 44 y 45] --> consultar en Tassas 2

Alforjas y costales: [hoja 45] --> consultar en Tassas 2

Boticas: [hojas del 45 al 50] --> consultar en Tassas 3

Drogas simples: [hojas del 50 al 52] --> consultar en Tassas 3

Latoneros: [hojas 52 y 53] --> consultar en Tassas 3

Jornales de Oficiales: [hoja 54] --> consultar en Tassas 3

Mancebos de Ropería: [hoja 54] --> consultar en Tassas 3

Jornales de Hortolanos: [hoja 54] --> consultar en Tassas 3

Portes de traginería: [hoja 54] --> consultar en Tassas 3

En la tassa general está tassada la resma de papel de Francia, a onze reales, y porque vienen de allá papeles de diferentes géneros, se manda se venda a los precios siguientes: [hoja 54] --> consultar en Tassas 3

A los precios dichos han de vender el papel los Mercaderes que lo traen de fuera destos Reynos a vender por mayor por valones, y los Libreros que lo compran dellos, y lo venden por menor, lo han de vender a los precios siguientes: [hojas 54 y 55] --> consultar en Tassas 3

[TASSA DE LOS PRECIOS A QUE SE HAN DE VENDER LAS MERCADERÍAS Y OTRAS COSAS DE QUE NO SE HIZO MENCIÓN EN LA PRIMERA TASSA, Y REFORMACIÓN QUE AORA SE HA HECHO POR LOS SEÑORES DEL CONSEJO, EN ALGUNOS PRECIOS QUE SE PUSIERON EN ELLA. Con las declaraciones de algunas dudas que se han ofrecido sobre la observancia de la Premática que se publicó en treze de Setiembre de mil y seiscientos y veinte y siete años, con la primera Tassa. Madrid. 1628.] google.es/books


1644 Alonso Martínez de Espinar

España

CAPÍTULO PRIMERO. De la definición de la caza y modos como se caza en España. [...] Ballestería, pues, y montería son un acto en que el hombre con maña y violencia reduce a su dominio los más silvestres y fieros animales, valiéndose para esto de diferentes engaños e instrumentos, como son ballesta, arcabuz, lanza, venablos, lebreles, sabuesos, caballo y buey. [...] Definición de la chuchería: la chuchería es una fullería mañosa con que el hombre engaña de muchas maneras a aves y animales con cenaderos, con señuelos vivos y muertos, con redes, lazos y otros muchos instrumentos para todo género de aves. [...] (p.14)

CAPÍTULO IV. De donde se originan los nombres de Ballestero y Montero. La ballesta es un instrumento que se usó mucho antes que hubiera arcabuces. [...] La ballesta es tan limitada, que en no teniendo el hombre la caza cerca y parada y desembarazado el monte para tirarla, no ejecutan el tiro, y los que conseguían esto eran consumados en aquel arte. [...] Unos llaman chucheros, porque cazan todo género de pájaros menudos con liga y reclamos, redes, ballestillas, oncejeras y otros instrumentos. Hay otros que llaman cazadores, y matan aves mayores, conejos y liebres con arcabuz, ballesta, lazos de alambre, cazan con el perdigón manso las perdices, poniendo lazos de cerdas, que llaman perchas; y asimismo de noche con una luz que llaman calderuela, y con el buey de cabestrillo, cazan con hurón y redes y con perro de muestra; todos éstos son cazadores. Hay otros que llaman monteros, que siguen la caza mayor y la conciertan, y matan con su arcabuz y sabueso. Otros se llaman ballesteros, que son generales en todo género de caza, como queda dicho: lacean con el caballo los venados y gamos; saben concertar las reses y conocer sus salidas y pasos, donde las matan. [...] (p.15)

CAPÍTULO V. De lo que deben saber el Ballestero, y Montero y Cazador de los cuatro elementos para su ejercicio. [...] (La tierra) cría diversos géneros de montes; los más comunes en nuestra España son: encina, roble, alcornoque, pino, quejigo, haya, boj, fresno, acebo. A todos los montes que son de pies derechos y que por lo bajo no tienen otra espesura llamados oquedades, y a los que tienen jaras y encinas altas, moedas y montes cerrados. Hay otros  montes espesos. que no se levantan tanto y por lo bajo son todo rama; éstos son de muchos géneros: jara, estepa, madroño, piorno, ladierno, orzaga [Atriplex halimus], charneca [Pistacia], chaparra, coscoja, pimpollares de pino y roble, sabinas, enebros, tojos, aulagas, todos éstos son ramas, llamámoslos montes bajos; y a los que se han quemado y vuelven a tener mucha espesura, decimos verdugales. Hay otras malezas en riberas y vegas de tarahales [tamarix], zarzas, espinos, acebuches, adelfas, álamos negros y blancos, mimbres y sauces, éstos llamamos sotos; campiñas se llaman las tierras rasas, que sólo crían hierba; a las tierras altas, páramos. [...] (p.16)

[MARTÍNEZ DE ESPINAR, Alonso (1644): Arte de Ballestería y Montería, escrita con méthodo, para escusar la fatiga que occasiona la ignorancia. Alonso Martínez de Espinar, que da el Arcabuz a su Magestad y Aiuda de Cámara del Príncipe Nuestro Señor. En la Emprenta Real. Año de 1644. Madrid.] books.google.es


1754 Agustín Calvo Pinto

España

Descripción de el Campo. [...] Crió el Autor de la Naturaleza unas tierras llanas y baxas para que las cultivassen y cogiessen en ellas las miesses, legumbres y frutas, y estas se llaman Campiñas. Hay otras altas y llanas, que se cultivan, y se llaman Páramos. Hay otras llanas y sin montes entre las asperezas de ellos, y estas se llaman Cañadas. Otras en las riberas de los Ríos, que se benefician con ellos. contiene también el campo unos Caminos anchos que los llamamos Reales; y otros más estrechos, que sirven para la comunicación de unos Lugares a otros, y por donde se llega a ellos con más brevedad, y estos se llaman Sendas o Atajos. Hay otros más estrechos, que cruzan la maleza de los campos y sus eminencias, y estas se llaman Trochas, que son las que hace la caza para transitar de unos montes a otros. contiene también unos Cerros muy eminentes, y a estos llamamos Sierras. Otros menores, que se llaman Cerros; y otros más pequeñas, que se llaman Cerrillos.

Contiene también muchos Montes de diferentes especies y nombres. Los que están en las riberas, que tienen Zarzas, Juncos, Álamos y otras frondosidades, se llaman Soros. Hay otros Montes de Fusta, Laierno, Jara, Retama y Piorno, que se llaman Monte baxo. Hay otros que se han quemado, o cortado, que empiezan a echar tallos, que se llaman Verdugales. Otros, que tienen Encina y monte baxo, se llaman Moedas; los altos y huecos se llaman Oquedales. (p.35)

[CALVO PINTO, Agustín (1754): Silva Venatoria. Modo de cazar todo género de Aves y Animales, su naturaleza, virtudes y noticias de los temporales. Su autor, D. Agustín Calvo Pinto y Velarde, Montero de a cavallo de su Magestad. Imprenta de los Herederos de Don Agustín de Gordejuela y Sierra. Año de 1754. Madrid.] books.google.es


1802 Real Academia de la Historia

Navarra/Nafarroa

AGOTES: <<Raza de gente sumamente despreciable de Navarra, y de la que deben estar exentos los que hacen pruebas de limpieza de sangre. El origen de semejantes familias es obscuro y no satisface el que se refiere para fixar la etimología del nombre. La común opinión cree que los agotes provienen de las reliquias de los albigenses echados por las armas católicas de su suelo patrio, y refugiadas y esparcidas por las fronteras del Pirineo hacia los años de 1215, reynando D. Sancho el fuerte. Aunque abjuraron sus errores, quedaron en tanto vilipendio y horror que no solo se les excluyó del enlace con las familias honradas, sino que se les privó de todo cargo de república, se les condenó a los oficios más viles, y son tratados peor que los exclavos. Por esta causa se ven como apartados de los demás ciudadanos, y en tanto grado, que aún dentro de los templos no se mezclan con los demás cristianos. El odio y aversión a los agotes es cierto; el motivo verdadero no lo es tanto. Las leyes no lo autorizan, y sería de desear que esta preocupación, poco conformea las del evangelio y de la razón, se enmendase. [...]>> Miñano lo repite de manera literal.

[REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (1802). Diccionario geográfico-histórico de España. Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra. Madrid.] 1802: Navarra y País Vasco, Sec.I-Vol.I (ABA), Sec.I-Vol.II (MAC)


1826-1829 Miñano

País Valencià

ADEMUZ [Ademuz, municipio del Rincón de Ademuz, Valencia]: <<Hubo un terremoto en esta villa, tan particular que mudó un monte de una parte a otra, derribó la iglesia y 40 casas, y hubo muchos heridos y estropeados". "En el término hay minerales de alumbre.>>

Aragón

ABEUFIGO [Abenfigo, localidad de Castellote, Maestrazgo, Teruel]: <<L. S. de España, provincia de Aragón, part. de Alcañiz, arz. de Zaragoza. A. O., 37 vecinos, 163 hab., 1 parr. Sit. en terreno escabroso y rodeado de montes. Pasa inmed. al pueblo el r. Guadalope, pero no pueden aprovecharse de sus aguas a causa de ir muy hondo. Produce trigo ,vino, aceite y seda. Dist. 5,5 leguas de Alcañiz.>>

Castilla y León

ABASTILLAS [localidad de Valle de Retortillo, en la Tierra de Campos, Palencia]: <<A poca distancia de la villa hay un venero de tierra blanca, que por ser tan a propósito para limpiar las casas, y tener la propiedad de no pegarse a la ropa, acuden por ella de todos los pueblos inmediatos.>>

[MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián (1826-1829). Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Imp. Pierart-Peralta. Plazuela del Cordón. Madrid. 1826: Volum I (A-BAR), Volum II (BAR-CAS), Volum III (CAS-ESP), Volum IV (ESP-HOC), Volum V (HOC-MEM); 1827: Volum VI (MEN-PES), Volum VII (PES-SAN), Volum VIII (SAN-TOR); 1828: Volum IX (TOR-VIL), Volum X (VIL-Z); 1829: Volum XI (Suplemento)]


1845-1850 Madoz

Castilla y León

AILLON [Ayllón, comarca Nordeste, Segovia]: <<En esta villa predicó San Vicente Ferrer ante el rey ,año 1411, y por su consejo se mandó que, en adelante, los judíos trajesen tabardos con una señal colorada, y los moros, capuces verdes con lunas claras para ser conocidos.>> Sin comentarios.

AGUEDA [río Águeda, Salamanca]: <<Este río, de arenas de oro, como dice Ponz, y cuyas aguas puras y cristalinas han sido objeto de sonetos y composiciones de muchos poetas célebres.>>

ALBA DE TORMES [capital de la comarca Tierra de Alba, Salamanca]: <<Lamiendo las paredes de la villa, el ró Tormes, de curso perenne, su cauce es llano y en algunas desbordaciones lleva tras sí las mejores tierras que llaman de rompidos; la más notable ocurrió en 1743, introduciéndose el agua en la población a más de dos varas de altura y causando gravísimos perduicios; otra tuvo lugar en 22 de noviembre de 1840, y aunque no es fácil poderlas atajar, al menos se evitaría parte de los estragos que causan, formando a las márgenes un paltel de álamos, alisos, chopos, fresnos y sauces que impidiesen la entrada violenta de la corriente en las tierras.>>

Castilla-La Mancha

AINA [Aýna, municipio de la Sierra de Alcaraz, Albacete]: <<Existen, además, dos ermitas, una muy mezquina dedicada al Santo Cristo de las Cabrillas, a cuya imagen tienen gran devoción los vecinos.>> Se repite mucho el topónimo 'Las Cabrillas' a lo largo del territorio.

ALBACETE (AUDIENCIA TERRITORIAL DE LA PENÍNSULA) [Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Murcia]: <<Por el conocimiento topográfico de un país se sabe donde están los puntos más peligrosos para los caminantes, bien por la aspereza del terreno, bien por sus sinuosidades y veredas, por la espesura de los bosques, por el aislamiento en que se encuentra y que ofrece a los criminales mayor facilidad para perpetrar sus atentados. [...] No se olvidarán en muchos años los robos y asesinatos que diariamente se cometían en el paso del Bru, en el Coll de Balaguer, en Serrallonga y bosque de Comiols (Cataluña), en la sierra de Crivillente y ásperas serranías de Tous (Valencia), en el Confesionario y Monte-hermoso (Extremadura), en la cuesta del Espino, entre Córdoba y la Carlota, en la cuesta de Velillos, entre Alcalá la Real y Pinos de la Puente (Granada), en los inmensos e inhabitados llanos de la Mancha (Ciudad Real), en los montes de Toledo, en la venta del Puñal, en el peligrosísimo paso del puerto del Frasno y la vent ade la Romera en el camino de Madrid a Zaragoza, y en los Pedruscos, sierra de Alcubierre y venta de Ballerías, entre la última ciudad y Barbastro. Pero afortunadamente, aquellos horrorosos hechos, aquellos atentados escandalosos, quedaron relegados a la historia de nuestras debilidades con la mejora de los caminos, con el establecimiento de diligencias, y otras medidas de policía y buen gobierno, que hicieron desaparecer las madrigueras en que se ocultaban los bandidos.>>

ALBACETE [provincia de Albacete]: <<Entre la multitud de yerbas aromáticas y medicinales, la salvia, el espliego, el tomillo, la zarzaparrilla, el helecho macho, el poleo blanco y demás simples que entran en la composición de los polvos conocidos en el país con el nombre de la 'víbora', los cuales, por su cualidad sudorífica, sirvieron de eficaz remedio durante el 'cólera-morbo', remesándose en gran cantidad a todos los puntos de España atacados de aquella enfermedad.>>

ALBACETE [provincia de Albacete]: <<En el punto llamado Collado Marino, término de la villa de Ves, se benefició una (mina) de oro, plata y otros metales en el año de 1601; y aunque no se sabe a punto fijo cual sea la referencia actual a aquel paraje, se cree es el cerro de los Tres Mojones, a la derecha del Júcar, término de Casas de Ves, partido de Casas-Ibáñez, donde se observan algunos restos de esta clase de obras". "En 26 de noviembre de 1676 se concedió licencia para beneficiar en el término de Chinchilla una veta de oro y plata en la sierra de Mompichel.>>

Extremadura

ALAGON [río Alagón, Cáceres]: <<Toda su corriente es de 30 leguas de norte a sur y de nordeste a suroeste; arrastra en ella muchas pepitas de oro, tanto que hay pueblos, principalmente en Montehermoso, en donde las mujeres, metidas en el agua, se ocupan constantemente en limpiar las arenas del río para extraer este precioso mineral.>>

[MADOZ, Pascual (1845-50). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Imprenta de D. Pascual Madoz. Calle de Jesús y María, núm.28 & Est. Tipográfico-Literario Universal, Calle de la Madera baja, núm.4. Madrid. 1845: Volum I (ABA), Volum II (ALI); 1846: Volum III (ARR), Volum IV (BAR), Volum V (CAA); 1847: Volum VI (CAS), Volum VII (COR), Volum VIII (FAB), Volum IX (GUA), Volum X (LAB); 1848: Volum XI (MAD); 1849: Volum XII (NAB), Volum XIII (PIA), Volum XIV (SEA), Volum XV (TOL); 1850: Volum XVI (VIA)]


21.10.1883 El Eco de Valls (periódico)

Aragón: Mosqueruela (Gúdar-Javalambre, Teruel)

<<LA CATÁSTROFE DE MOSQUERUELA. Nuestro corresponsal de Villafranca del Cid, población inmediata a Mosqueruela, nos envía conmovedores detalles de la catástrofe ocurrida en el barrio de la Estrella. Las lluvias torrenciales de estos días causaron enormes destrozos en casas, molinos y sembrados, en todas partes; pero en dicho barrio es donde ocurrieron las grandes desgracias.

Consta o constaba aquel, mejor dicho, de unas cincuenta casas que rodean la ermita de la Virgen de la Estrella, en término de Mosqueruela (Teruel). El río Nonteon [Monleón], a cuya margen izquierda se encuentra situado, no fue el causante de la catástrofe; lo fue un pequeño barranco por el cual nunca ha corrido agua sino en cantidad escasa, y que, desbordado esta vez, destruyó 14 casas y produjo la muerte a 26 personas.

Debajo de una casa aparecieron los cadáveres de un padre de familia y de sus cinco hijos, conservando el de aquel la actitud de abrazar a sus pequeños. La esposa y madre respectivamente, se hallaba a la sazón en casa de un hermano, cuya mujer estaba dando a luz, cuando sin verse el nuevo ser desprendido por completo del seno materno, hijo y madre murieron aplastados, lo mismo que dos mujeres más que asistían a la infeliz parturienta, otras tres personas, la abuela y dos hermanos. Una de las mujeres conservaba en la mano, después de muerta, un hilo con el que debía ligar el cordón umbilical del recién nacido.

Otras escenas, a cual más patéticas y horribles, ocurrieron también, y los que no perecieron en tan cruel momento, acaso prefiriesen haber sufrido la misma suerte a la situación deplorable en que han quedado, sin padres, sin esposos, sin hijos, sin ropa, en fin, con qué defenderse de la lluvia y del frío. Es de esperar que el gobierno y aún la caridad privada tiendan una mano compasiva a aquellos desdichados, que en un instante perdieron por imprevisto caso cuanto más amaban en el mundo y cuantos medios de vivir tenían. (De 'El Liberal')>>

[El Eco de Valls. Domingo 21 de Octubre de 1883: link. Buscador de prensa catalana: cercador]


www.jacint.es - portellweb@yahoo.es

Recopilación bibliográfica y transcripciones de Jacint Cerdà

En continua actualización.